^ Back to Top

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกสังกัดในภาคกลาง 22 จังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเพิ่มกำลังคนผู้มีความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง
 • เพื่อรวบรวมเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
 • เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
 • เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีความสามารถพิเศษกับโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษอื่นๆ ไปสู่ National Talent Pool เพื่อการใช้ประโยชน์กำลังคนระดับสูงของประเทศ

การดำเนินกิจกรรมของโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

 • Development
 • Recruitment
 • Enhancement
 • Assessment

การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และขั้นตอนดำเนินกิจกรรม

 • โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องอยู่ในภาคกลาง 22 จังหวัด ดังนี้
  กรุงเทพมหานคร, กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี
 • การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนสามารถสมัครผ่านในนามโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือในนามบุคคลกรณีที่นักเรียนมีความสนใจสมัครด้วยตนเอง แต่อาจไม่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นตัวแทน โดยทั้ง 2 ช่องทางสามารถสมัครผ่าน bit.ly/rac-project หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พ.ค. 2566
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Academy ขั้นพื้นฐานและเรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ระหว่างเดือน 15 พ.ค.- 30 มิ.ย. 66
 • สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมแบบออนไซต์ในหลักสูตร Academy ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 - 16 ก.ค. 66
 • อบรมนักเรียนแบบออนไซต์ในหลักสูตร Academy ขั้นสูงตามรายวิชาที่สอบผ่านการคัดเลือก ระหว่าง ก.ค. - ส.ค.66
 • ฝึกงานในสถานประกอบการ ภายใน ต.ค.66

ติดต่อสอบถาม
LINE โครงการฯ ( https://lin.ee/lMfWyKQ )

Seminar date: 
15 พ.ค. 2023 (All day) to 31 มี.ค. 2024 (All day)
Venue: 
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.