^ Back to Top

ประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น) หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เยาวชน”

การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น) ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เู้รียนด้านพระพทุธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2556 โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกให้เยาวชนได้แสดงออกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์
๒. เพื่อฝึกความสามัคคีให้แก่เยาวชนในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียน ที่เข้าการประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น)
๑) โรงเรียน สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
๒) นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานที่ศึกษานั้นๆ
๓) เป็นผลงานของผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับที่จัดประกวด
๔) โรงเรียนสามารถส่งผลงานได้ระดับละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน
๕) นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ 
หลักฐานการสมัคร
๑) หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
•   ใบสมัคร
•   สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประชาชน
•   สำเนาบัตรประชาชนอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
๒) ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
•   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนราม (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
•   ทางโทรสาร : ๐-๗๗๒๐-๓๑๐๑
•   ทาง E-mail : griffithz@gmail.com หรือ zjkung@gmail.com
กรณีส่งหลักฐานทางโทรสารหรือทาง E-mail ให้นำเอกสารต้นฉบับมายื่นในวันลงทะเบียนรอบระดับภาคสงฆ์ด้วย (เฉพาะทีมที่เข้ารอบ)

๓. ประเภทช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด
๑. ระดับประถมศึกษา ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕ คน ทั้งหมด ๗๐ ทีม
๒. ระดับมัธยมศึกษา ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕ คน ทั้งหมด ๗๐ ทีม

๔. กติกาในการแข่งขัน
๑. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพยนตร์สั้นถ่ายทำด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน”
๒. ทีมผู้จัดทำประกอบด้วยหัวหน้าทีมและผู้ร่วมทีม ไม่เกิน ๕ คน
๓. แต่ละทีมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ เรื่อง
๔. ภาพยนตร์สั้นจะต้องมีความยาวประมาณ ๕ – ๗ นาที
๕. ภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกอบจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งประกวด หรือได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน
๖. ส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลงานภาพยนตร์และแนบบทภาพยนตร์ประกอบจำนวน ๕ ชุด ให้คณะกรรมการก่อนการประกาศผล เพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานประกวดในมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

๕. เกณฑ์การตดัสิน
๑. แก่นเรื่อง (Theme) มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับเนื้อหาตามกรอบเรื่องที่กำหนด
๒. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ
๓. ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์และการทำหน้าที่ของภาพยนตร์ (File Function)
๔. ระบบเสียง ระบบภาพมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์กัน เสียงชัดเจน
๕. เทคนิคการสาธิตและการนำเสนอผลงาน
๖. บทภาพยนตร์ (เนื้อหา)

๖. ระยะเวลา 
๑. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๑๓ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. รอบชิงชนะเลิศระดับภาคสงฆ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

๗. วิธีการดำเนินการ
ส่งผลงานและรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โดยส่งผลงานภายใน วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้
๑. รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน และพระสอนศีลธรรมที่ปรึกษา จำนวน ๓ ชุด
๒. DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาวประมาณ ๕ - ๗ นาที (รวม Title และ End Credit) จำนวน ๒ ชุด
๓. และบทภาพยนตร์ ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน” จำนวน ๑๖ ชุด
๔. ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก ในระดับจังหวัด จะเข้าร่วมในการแข่งขันระดับภาคสงฆ์ ที่โรงแรมเค-ปาร์ค แกรนด์ โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. ผลงานที่ชนะเลิศในระดับภาคจะนำไปฉายในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และผลงานทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๖. ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ ๑ ทีม ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒ 

๘. รางวัล
ระดับจังหวัด
๑. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย ๒ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
๕. รางวัลประกาศความดี ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม เกียรติบัตร
ระดับภาค
๑. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย โล่รางวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
๑. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้แค่ ๒ ระดับชั้น คือ ระดับ ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา เท่านั้น และส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับชั้นละ ๑ ทีม
๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐๗๗ – ๒๐๓ – ๑๐๑ หรือ ทาง E-Mail : griffithz@gmail.comzjkung@gmail.com หรือ ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี (ประกวดสื่อการสอน ศีลธรรม VDO เรื่องสั้น) หากท่านส่งใบสมัครทาง โทรสาร,E-Mail ให้ท่านนำใบสมัครและหลักฐานการสมัครมายื่นในวันที่มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดด้วย
๓. ผลงานทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อาคารบรรณาคาร ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.ค. 2013 10:00 to 30 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.