^ Back to Top

ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทย จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5

โครงการ ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทยกับอินทัช กระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานตัวละครต่างๆ ในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ผนวกกับจินตนาการของตนเองหลังจากได้อ่านบทวรรณกรรมนั้นๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดตัวละครตามจินตนาการของตนเอง ในปีที่ 5 นี้ เป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้ที่แท้จริง ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ระลึกถึงพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ทางอินทัชจึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เยาวชนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือวรรณกรรมไทยอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ทั้งในมุมของผู้ให้และผู้รับ แล้วถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นภาพวาดในหัวข้อ “ ความสุขจากการให้ ” เพราะนอกจากความรู้ที่เยาวชนได้รับจากการอ่านวรรณกรรมไทยแล้ว ยังสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

กติกาการประกวด
1. เยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1.1 อ่านและคัดเลือกวรรณกรรมไทยที่ตนเองชื่นชอบในบทหรือตอนที่สื่อให้เห็นถึงความสุข ความปิติที่เกิดจากการให้ หรือการรับ แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นภาพวาดให้ตรงตามบทวรรณกรรมที่เลือกมา (ห้ามคัดลอกภาพจากต้นฉบับ)

1.2 ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และองค์ประกอบอื่นๆ ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบตามบทวรรณกรรมนั้น โดยอาจวาดลงบนกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้อาจใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น (ยกเว้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)

1.3 ขนาดผลงานที่ส่งเข้าประกวด สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 12 x 16 นิ้ว และไม่เกิน 16 x 24 นิ้ว ส่วนระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงาน 16.5 x 23.4 นิ้ว (เอ 2) ขึ้นไป

1.4 เขียน ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระดับชั้น สถาบันการศึกษา พร้อมชื่อผลงาน ชื่อวรรณกรรม และลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองผลงาน และประทับตราโรงเรียน จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ใช่ชมรม สถาบัน กลุ่มที่สอนศิลปะ) ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา) รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลรวม 32 รางวัล (รางวัลละ 20,000 บาท) จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่เยาวชนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา (แล้วแต่กรณี) (ไม่ใช่ชมรม สถาบัน กลุ่มที่สอนศิลปะ) ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาได้รับจะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะเท่านั้น

1.5 สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย ได้แก่
1.5.1 บทวรรณกรรมที่ตนเองเลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดเป็นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4
1.5.2 แง่คิด หรือคติสอนใจที่ได้จากบทวรรณกรรมนั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
1.5.3 เหตุผลที่ชอบตัวละครและวรรณกรรมนั้นๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4

1.6 ผู้จัดการประกวดงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนด

1.7 วรรณกรรมต้นแบบสามารถเลือกได้จากแหล่งต่างๆดังนี้
1.7.1 หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.7.2 หนังสือที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับชั้น
1.7.3 วรรณกรรมไทยอื่นๆ

1.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

1.9 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

2. สถานที่ส่งผลงาน (นำส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์)
โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5” บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-687-4528-9 หรือ www.intouchcompany.com

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินพิจารณาจาก
• ภาพวาดต้องสื่อความหมายหรือแสดงออกตรงตามหัวข้อที่กำหนด “ความสุขจากการให้” ได้อย่างชัดเจน
• ภาพวาดสื่อถึงความเป็นไทย และถ่ายทอดถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร และองค์ประกอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทวรรณกรรมที่เลือกไว้ โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่แนบมา
• ภาพวาดสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดได้อย่างชัดเจน
• การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สีต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่น
• รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล
• อื่นๆ (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีภาพที่จัดส่งมาชำรุดหรือเสียหาย ก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
- ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
- ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
- สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 ธ.ค.54 หากไม่ประสงค์รับภาพคืนถือว่าสละสิทธิ์

รางวัล
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และอุดมศึกษา เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,340,000 บาท แบ่งเป็น

2.1 เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะประกวด จำนวน 32 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000 บาท
2.2 รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้รับรางวัล จำนวน 32 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 640,000 บาท

ประเภทรางวัล (สำหรับเยาวชน)
ประถมศึกษา
ชนะเลิศ = 30,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 = 20,000 x 3 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 10,000 x 5 รางวัล
รางวัลพิเศษ = 10,000 x 1 รางวัล
รวม 10 รางวัล = 150,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ = 40,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 = 25,000 x 3 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 10,000 x 5 รางวัล
รางวัลพิเศษ = 10,000 x 1 รางวัล
รวม 10 รางวัล = 175,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ = 50,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 = 30,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 20,000 x 1 รางวัล
รางวัลพิเศษ = 15,000 x 5 รางวัล
รวม 8 รางวัล = 175,000 บาท

อุดมศึกษา
ชนะเลิศ = 100,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 = 50,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 = 30,000 x 1 รางวัล
รางวัลพิเศษ = 20,000 x 1 รางวัล
รวม 4 รางวัล = 200,000 บาท
รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลรวม 32 รางวัล (รางวัลละ 20,000 บาท)

หมายเหตุ
1. รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน
1. แถลงข่าวเปิดโครงการ 23 มิถุนายน 2554 ณ สยามสมาคม
2. ประชาสัมพันธ์และรับผลงาน 23 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554
3. คณะกรรมการตัดสินหาผลงานเข้ารอบสุดท้าย 4 ตุลาคม 2554 ณ อาคารชินวัตร 1
4. ประกาศขายภาพผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com 1 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2554
5. พิธีประกาศผล ,มอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 1 - 12 พฤศจิกายน 2554

หมายเหตุ : วัน-เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์ : contestwar

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,340,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2011-11-01 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.