^ Back to Top

กระทิงแดง T-shirt design contest เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

กระทิงแดง T-shirt design contest เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

ประกวดออกแบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง ที่ถือเป็นภาพจำ เป็นความเก๋า เป็นเสื้อยืดในตำนาน ของใครหลายคน ในชื่อ "กระทิงแดง T-shirt design contest เป้าหมายมีไว้พุ่งชน" ประจำ Fat T-Shirt ครั้งที่ เจ็บ เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งตรงกับแนวคิดของกระทิงแดงที่ว่า "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน"

การสมัครและส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง info@kratingdaeng.com เท่านั้น

การคัดเลือกผลงาน
• รอบแรก: รับผลงาน และคัดเลือกขึ้นโชว์ใน facebook.com/kratingdaenglive
เพื่อให้ประชาชนโหวต โดยการกด like
• รอบสอง: คัดเลือกเหลือ 7 ผลงานสุดท้ายจากผู้ได้รับการโหวตมากที่สุด
• รอบสาม: ตัดสินผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 1 ท่าน
รองชนะเลศอันดับ 1 1 ท่าน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 ท่าน
ชมเชย 4 ท่าน
รางวัล Popular Vote ผลงานทั้ง 7 ตัวที่เข้ารอบ จะมีการจัดแสดงโชว์ในวัน
งาน Fat T-Shirt ครั้งที่ เจ็บ และถูกตัดสินหาผู้ได้รับรางวัล
โดยการโหวตจากผู้ร่วมงาน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงาน บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และ บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด

เกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • ออกแบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง ภายใต้คอนเซ็ป "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน"
 • การออกแบบจะต้องออกแบบลายบน เสื้อยืดสีขาวแขนสีน้ำเงิน (เสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง) เท่านั้น
 • มีเครื่องหมายการค้ากระทิงแดง เป็นองค์ประกอบหลัก
 • มีความทันสมัย น่าสนใจ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสื่อถึงความเป็นกระทิงแดง
 • ไม่จำกัดเทคนิค ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และไฟล์ .ai ความละเอียด
300 dpi ขึ้นไปเท่านั้น พร้อมอธิบายคอนเซ็ปหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบฟอร์มการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์
www.kratingdaeng.com/tshirt-contest เท่านั้น
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download แบบเสื้อยืดคลาสสิคกระทิงแดง และโลโก้กระทิงแดงผ่าน
เว็บไซต์ www.kratingdaeng.com/tshirt-contest เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง info@kratingdaeng.com เท่านั้น
5. ผู้เข้ารอบแรกทั้ง 7 ท่านต้องมารับรางวัลจากผู้บริหารกระทิงแดงในงาน T-Shirt Fat Festival 7
ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554
6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และ บริษัทฯ
สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
7. ออกแบบผลงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว ประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง เจ้าของผลงานต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
8. การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
9. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสื่อความหมาย
 • ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนของค์ประกอบ
 • ความเหมาะสมในการนำไปผลิตจริง

ประกาศผลการตัดสิน
ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ในงาน T-Shirt Fat Festival 7 ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
ผู้บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และพนักงานบริษัทฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  เงินรางวัลจำนวน5,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • รางวัลชมเชย
  เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต
  ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมโหวต 50 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote
  เสื้อยืด Limited Edition จากกระทิงแดง

กำหนดการ
14 มีนาคม 2554 - 5 เมษายน 2554
เปิดรับผลงานทาง info@kratingdaeng.com

7 - 20 เมษายน 2554
ร่วมโหวตผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบแรก 7 ผลงาน
ทาง facebook.com/kratingdaenglive

30 เมษายน 2554
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน T-Shirt Fat Festival 7
ณ Impact Exhibition Hall 1-2 เมืองทองธานี

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ส, 2011-04-30 (All day)
หมดเขต: 
14 มี.ค. 2011 (All day) to 05 เม.ย. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.