^ Back to Top

สกศ.จัดประกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สกศ.จัดป ระกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ของความเป็นครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบ ครัว และร่วมเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับครู ผ่านภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไปสู่เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ โดยมีครูเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

ประเภทของภาพถ่าย
เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. เป็นผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “ครู” ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงภาพของครู ในมุมมองของผู้ส่งเข้าประกวด
2. เป็นผลงานที่ถ่ายภาพด้วยกล้องบรรจุฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล เท่านั้น
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดภาพ 12 x 18 นิ้ว ติดบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว เพียงขนาดเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งส่งฟิล์มหรือไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี มาพร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่เดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
6. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ภาพ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายผ่านกล้องด้วยตนเอง ห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับทันที และถือว่ามีความผิดร้ายแรง สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
7. ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขป และชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน 1 ภาพ/ 1 ใบ ได้แก่ อุปกรณ์การถ่ายภาพ เทคนิค สถานที่ และแนวคิด ติดด้านหลังภาพที่ส่งเข้าประกวด
8. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
9. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายทั้งหมดเพื่อการประชาสัมพันธ์และจะไม่คืนภาพหลังการประกวด
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
11. ผลการตัดสินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

ประเภทภาพจิตรกรรม
เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานประเภทภาพจิตรกรรม
1. เป็นผลงานจิตรกรรมไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในหัวข้อ “ครู”
2. ขนาดภาพผลงานต้องมีขนาด 150 x 150 ซม. (ไม่รวมกรอบ)
3. ผู้ส่งผลงาน ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่ด้วยตนเอง
4. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
5. ในกรณีที่ผลงานถูกตรวจพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ
6. ผลงานทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ในสื่อทุกรูปแบบ
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
8. ผลการตัดสินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอรับภาพคืนได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2554 หากไม่มารับตามที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และสำนักงาน ฯ มีสิทธิ์นำไปใช้ประโยชน์ ตามที่เห็นควร
9. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะรับผิดชอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 465,000 บาท

สถานที่ส่งผลงาน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัคร (ขาดอย่างหนึ่งอย่างใด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา) มาได้ที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วงเล็บมุมซอง การประกวดภาพถ่ายหรือภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู”

การส่งผลงาน
1. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรต้นทาง
2. กรณีที่มาส่งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาส่งแทน จะต้องมาส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ประกาศผลการประกวด

1. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ทางเว็บไซต์ www.onec.go.th ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
2. จัดการแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2554 พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเข้ารอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
465,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2011-08-16 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.