^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "SIPI* MUSIC AWARDS 2015"

ประกวดวงดนตรี "SIPI* MUSIC AWARDS 2015"

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ศิริราชพยาบาล และสถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์ราชบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง ในงานประกวดวงดนตรี และคอนเสิร์ตฟรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาลายา "SIPIstar Winter Music Awards 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ลักษณะการประกวด
เป็นการประกวดขับร้อง และการแสดงดนตรีสากล (String) โดยการบรรเลงดนตรีสด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. กําลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี (ไม่จํากัดสถาบัน)
2. จํานวนสมาชิกในวงไม่เกิน 10 คน
3. ไม่อนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนลงสมัครมากกว่า 1 วง
4. ไม่เป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก (ศูนย์ราชบุรี) มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร ซึ่งแนบมากับระเบียบการแข่งขันฉบับนี้หรือดาวน์โหลดได้จาก www.facebook.com/sipistar2015
2. สําเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาของสมาชิกในวงทุกคน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. ไฟล์วิดีโอการแสดงของวง 2 วิดีโอ ประกอบด้วย

 • เพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเองของวงมากที่สุด เป็นสไตล์ของวง หรือเป็นเพลงที่คิดว่าวงของท่านสามารถเล่นได้ดีที่สุดจํานวน 1 เพลง พร้อมระบุชื่อเพลง
 • เมดเลย์เพลงที่สามารถแสดงความสามารถของนักดนตรีในวงได้ครบถ้วน ความยาวไม่เกิน 10 นาที

4. ค่าสมัคร วงละ 250 บาท

ช่องทางการรับสมัคร
1. สมัครที่โต๊ะรับสมัคร ส่งใบสมัคร สําเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา ชําระค่าสมัคร พร้อม CD ที่มีไฟล์วิดีโอการแสดงของวงตนเอง โดยให้บันทึกลงแผ่น CD แยกเป็น 2 วิดีโอ ในนามสกุล .mp4 หรือ .flv ภาพในไฟล์วิดีโอควรมีความชัดเจน และเห็นสมาชิกทุกท่าน (จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินของคณะกรรมการ) ทั้งนี้ห้ามมีการดัดแปลง หรือแต่งไฟล์ด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น และควรตรวจให้เรียบร้อยว่าไฟล์วิดีโอนั้นสมบูรณ์และสามารถเปิดได้ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับไฟล์ ทางคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ส่งเอกสาร และชําระค่าสมัคร
  • ณ โต๊ะรับสมัครบริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ตามวันและเวลา ดังนี้
  • พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 17.30 – 20.30 น.
  • ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 14.00 – 20.00 น.
  • จันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 17.30 – 20.30 น.
  • อังคารที่ 20 มกราคม 2558 17.30 – 20.30 น.
  • พุธที่ 21 มกราคม 2558 13.30 – 16.00 น.

2. สมัครผ่านทางอีเมล

 • ใบสมัคร โดยพิมพ์ลงในไฟล์, ถ่ายรูป หรือสแกนเป็นรูปภาพในนามสกุล pdf หรือ doc หรือ docx หรือ jpg
 • สําเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา ถ่ายรูป หรือสแกนเป็นรูปภาพในนามสกุล pdf หรือ doc หรือ docx หรือ jpg
 • วิดีโอการแสดง นําใส่ไฟล์zip อัพโหลดขึ้น www.mediafire.com แล้วส่งลิงก์มาทางอีเมล
 • รูปสลิปโอนเงินค่าสมัคร โดยถ่ายรูป หรือสแกนเป็นรูปภาพ โอนเงินค่าสมัครไปยังบัญชี
  นาย ณภัทร พงศ์ประสบชัย และ/หรือ นางสาว ปรารถนา ตั้งชัยสุข
  เลขที่บัญชี333-250801-5 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง sipistar2015@gmail.com
 • ทั้งนี้จะเปิดรับโอนเงิน และส่งใบสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 - วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

รายละเอียดการแข่งขัน
1. รอบคัดเลือก คัดเลือก 7 วงที่มีคะแนนสูงสุดโดยการตัดสินของคณะกรรมการ และอีก 3 วงที่ได้รับคะแนนโหวตจากการกดไลค์คลิปของวงที่เหลือจากการตัดสินแล้วทางเพจเฟสบุ๊ค SIPIstar Winter Music Awards 2015 (www.facebook.com/sipistar2015)
2. สําหรับวงดนตรี 10 วงที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมประกวดในงาน SIPI* MUSIC AWARDS 2015 โดยแสดงดนตรีและขับร้องภายในเวลา 12 นาทีโดยไม่จําเป็นต้องเป็นเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือก
3. วงดนตรีที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศในงาน HAIL NIGHT 2015
4. เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กําหนดการการแข่งขัน
1. ทางคณะผู้จัดงานอัพโหลดคลิปวิดีโอการแสดง วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. ทางเพจเฟสบุ๊ค SIPIstar Winter Music Awards 2015 (www.facebook.com/sipistar2015)
2. ปิดรับผลโหวตทางเฟสบุ๊ค วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 23.59 น.
3. ประกาศรายชื่อวงดนตรี 10 วงที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่บอร์ดใต้หอพัก ศรีตรัง (หอ 11) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และทางเพจ SIPIstar Winter Music Awards 2015 (www.facebook.com/sipistar2015)
4. วงดนตรีทีผ่านการคัดเลือก 10 วง เข้าร่วมประกวดในงาน SIPI* MUSIC AWARDS 2015 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 – 24.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5. รอบชิงชนะเลิศ 3 วงสุดท้ายในงาน HAIL NIGHT 2015 วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

การตัดสินในงาน SIPI* MUSIC AWARDS 2015 แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 60%
 • ผลคะแนน POPULAR VOTE 40%

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร 080-3086886 หรือ 084-5381095
 • ทางอีเมล sipistar2015@gmail.com
 • เพจเฟสบุ๊ค SIPIstar Winter Music Awards 2015 (www.facebook.com/sipistar2015)
 • โต๊ะรับสมัคร บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตามวันและเวลารับสมัครที่ระบุไว้ข้างต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิรัสย์ สมัคราษฎร์ / SIPI* MUSIC AWARDS 2015

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
หมดเขต: 
15 ม.ค. 2015 10:00 to 21 ม.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.