^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาภายใต้แบรนด์ PFP ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นก้าวย่างสู่วัยทำงานที่สำคัญ ที่ผ่านมาบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้กุมบังเหียนกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปครบวงจรเครือ PFP ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ และเป็นผู้นำในโลกธุรกิจฮาลาลที่เข้มแข็ง ในโอกาสดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงมีการจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 25 ปี

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม และแสดงถึงความเป็นผู้นำอาหารแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำโลโก้มาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และแสดงพลังความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ที่ก้าวเดินมาสู่ปีที่ 25

เวลาการดำเนินโครงการ
วันที่ 19 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2553

แนวทางการดำเนินงาน
1. ประชุมคณะทำงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
3. ปิดรับสมัครและดำเนินการตัดสินโดยคณะกรรมการ และประกาศผล
4. จัดพิธีมอบรางวัล และส่งข่าว

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวดออกแบบโลโก้
1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และข้อมูลบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
เพื่อประกอบการออกแบบได้ที่ www.pfp-pacific.com
3. โลโก้ต้องสื่อถึงความเป็น PFP
4. มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
5. ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
6. ข้อความที่กำหนดในโลโก้ “PFP 25th Anniversary” สัญลักษณ์ PFP สามารถโหลดไฟล์ได้ในเวปต์ www.pfp-pacific.com
7. ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
8. ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
9. ห้ามลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์อื่น
10. ส่งแบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสี และขาวดำ พร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg
(ความละเอียด 300 dpi) ขึ้นไป โดยบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM
หรือแนบไฟล์มาทางอีเมล์: activities@pfp-pacific.com
11. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอรับคืนได้
ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลการตัดสิน
12. บริษัทฯ สามารถแก้ไขผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น

สิ่งที่ต้องจัดส่ง

 1. ส่งชิ้นงานลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
 2. ส่งไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพ โดยบันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
 3. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการส่ง
ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน พร้อมเอกสาร หลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือส่งด้วยตนเอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
216/ 34 แขวงช่องนนทรี ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-2854070 – 5 ต่อ 317, 320
อีเมล์: activities@pfp-pacific.com
พร้อมระบุมุมซองว่า “ผลงานประกวดโลโก้ 25 ปี PFP”

ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ตรงกับกติกาการประกวด
 2. สะดุดตาน่าสนใจ
 3. การสื่อความหมาย
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. การนำไปใช้งาน

กำหนดการประกวด

 1. ส่งผลงานวันสุดท้ายภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2553 นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
 2. คณะกรรมการคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน 2553
 3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน 2553
 4. พิธีมอบรางวัลและแถลงข่าว วันที่ 18 กันยายน 2553 (ในงานแมคโครโชว์ห่วย ณ เมืองทองธานี)

รางวัลการประกวดโลโก้

 1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางลัล รางวัลละ 1,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัล 20,000 บาท

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด แบบสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และสามารถแก้ไขผลงานตามความเหมาะสมได้ หากพบหรือมีข้อร้องเรียนฟ้องร้องภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด ทางบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในการฟ้องร้องนั้น ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โลโก้สวยงาม สะดุดตา น่าสนใจ สามารถสื่อสารได้ และแสดงถึงความเป็น PFP
 2. สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดการรับรู้ และยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป
 4. ก่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์
 5. ก่อให้เกิดความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
 6. 6. สร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
วันประกาศผล: 
ศ, 2010-09-10 (All day)
หมดเขต: 
19 ก.ค. 2010 (All day) to 31 ส.ค. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.