^ Back to Top

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เนื้อหาการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องนำเสนอผลงานในรูปแบบเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติทางทะเลโดยแสดงขั้นตอนการเตรียมงาน ดังนี้

 • สาระสำคัญ (theme) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางทะเลในด้านต่างๆ ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่ง (coastal erosion) คลื่นซัดฝั่ง (Storm surge) แผ่นดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) อุทกภัย (Floods) การรั่วไหลของน้ำมัน (Oil spill) ประกอบด้วย สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งบ่งบอกหรือลักษณะของการเกิดภัยฯ การป้องกันและบรรเทาภัย การเตรียมพร้อมและระวังภัย การเผชิญภัยและหลบภัย รวมทั้งการให้ความรู้ การกู้ภัย และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ 
 • ให้มีภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อจูงใจประกอบการอธิบายภัยพิบัติทางทะเลทุกผลงานต้องเป็นงานต้นฉบับ และการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นจะต้องอ้างอิงตามความเหมาะสม

แบบลงทะเบียน
แต่ละโครงการที่นำเสนอในการประกวด จำเป็นที่จะต้องส่งควบคู่กับแบบลงทะเบียน ซึ่งจะให้รายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าร่วมประกวด ชื่อผลงาน หลักฐานของความน่าเชื่อถือความยินยอมในลิขสิทธิ์ และคำอธิบายโครงการโดยย่อ ทั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการติดตามเจ้าของผลงาน และการทำรายชื่อเพื่อติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

การส่งผลงานเข้าประกวด
ให้ส่งโครงการเข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทั้งนี้ โดยให้มีทีมงาน รวมไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วย คณะครู ที่ปรึกษา นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ภาษา
ให้จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการ
ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 ขยายเวลาถึง 30 พฤศจิกายน 2557

แนวทางพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศ
งานที่นำเสนอจะได้รับการประเมินและตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ความคิดริเริ่ม ความสวยงามและการใช้เทคนิคในการนำเสนอเนื้อหาฯ
 • ความสัมพันธ์กันกับหัวข้อที่กำหนด
 • เนื้อหาเชิงวิชาการถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์
 • มี e-mail address ที่สามารถติดต่อได้
 • ผลงานที่ชนะการประกวดและได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย)
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน
กรุณาส่งแบบลงทะเบียนมาพร้อมกับผลงานของคุณมาที่

 • นายกันจพงศ์ อนุรัตน์พานิช ผู้อำนวยการ
  สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย
  ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ
  กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ 089-4922270, 084-0202125 , 089-1074641
 • E-mail : kunjapong@windowslive.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) มีดังนี้ 
1. เตรียมการวางแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมและการจัดการในการด าเนินการประกวดระดับประเทศให้ลุล่วง
2. แสวงหาผู้อุปถัมภ์ เงินทุน (หรืออื่นๆในลักษณะเดียวกัน) ในการสนับสนุนกิจกรรม และเป็นเงินรางวัล หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน
3. จัดกิจกรรมการประกวดงานสร้างสรรค์ทางวิชาการระดับนักเรียนในประเทศไทย 
4. รวบรวมผลงานทั้งหมด และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ
5. จัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปยัง IOI ประเทศมอลต้า ผู้อุปถัมภ์หลักและ IOI สำนักงานใหญ่ 
6. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ 

 • คุณอุษา เกิดศิริ ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 0 2142 1217 มือถือ 089-1074641
 • คุณทิพย์สาคร เอียดมุสิก ผู้ประสานงานโครงการฯ มือถือ 084-7303184
 • คุณจตุรงค์ ปิ่นเกษร ผู้ประสานงานโครงการฯ มือถือ 089-4922270
 • e-mail: usa_ke@hotmail.com , a_tipsakorn@hotmail.com, tin.1@hotmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
21 ต.ค. 2014 10:00 to 30 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.