^ Back to Top

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ขอเชิญ ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014" (MEGA 2014) ชิงทุนสนับสนุน พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
 • เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ของภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการ e-Service ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาโมบาย Mobile Application ของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานในเวที ระดับประเทศ พร้อมโอกาสในการเป็นผู้พัฒนา Mobile Application ให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป
 • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา Mobile Application ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

รายละเอียดกำหนดการ

 • รอบแรก
  • วันนี้ - 14 พ.ย. 57ลงทะเบียนสมัคร
  • 15 - 20 พ.ย. 57คัดเลือกใบสมัคร   
  • 21 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 28 พ.ย. 57 ปฐมนิเทศ   
 • รอบคัดเลือกโครงการ [Proposal]
  • 1 - 31 ธ.ค. 57จัดทำข้อเสนอและส่งโครงการผ่านเว็บไซต์ (Proposal)
  • 12 - 28 ม.ค. 58 ตัดสินพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Proposal)
  • 30 ม.ค. 58ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย
  • 1 - 28 ก.พ. 58   ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product prototype)      
 • รอบชิงชนะเลิศ [Live Present]
  • 2 - 6 มี.ค. 58 นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน   
  • 23 - 27 มี.ค. 2558 พิธีประกาศผลผู้ชนะ มอบรางวัลและนิทรรศการผลงานผู้เข้าประกวด   

คุณสมบัติ

 • ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป (1-3 คน/ทีม)     
  • นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดจำนวนชั้นปี และมีเอกสารรับรองสถานะการเป็นนิสิต นักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelance) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง    
 • ประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย  
  • นิติบุคคล ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

เงื่อนไข
1. ทีมผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานประกวดได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และส่งผลงานรวมกันไม่เกิน 2 ผลงานในหนึ่งประเภท
2. ในแต่ละประเภทของผู้เข้าร่วมประกวดจะรับสมัครไม่เกิน 20 ทีม (ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับจำนวนผู้สมัครแต่ละประเภท) 
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น 
4. ผลงานที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาก่อน

รางวัล  

 • เงินรางวัล 
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท*
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนสนับสนุนมูลค่า 30,000 บาท*
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท*
 • ทุกรางวัลจะได้รับ
  • ของรางวัลพิเศษ
  • คอร์สอบรมจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท*

*เงินรางวัลยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย           

 • โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ 
  ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดแม้จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ แต่หากผลงานที่เสนอมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนและภาคธุรกิจได้ในอนาคตทาง EGA และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็เปิดโอกาสให้ทีมนักพัฒนาสามารถเข้า มาทำงานร่วมกันได้ โดยรายละเอียดนั้นตามแต่จะตกลงกันเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ต.ค. 2014 10:00 to 14 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.