^ Back to Top

ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest)

Youth's Electronics Circuit Contest

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวดแข่งขัน

 • ประเภทนักเรียน
 • ประเภทนิสิต นักศึกษา

หัวข้อการประกวดแข่งขัน
การประกวดแข่งขันในปี พ.ศ. 2558 กำหนดให้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขที่ ยั่งยืนของสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศไทยมีท้องถิ่นเป็นฐานรากของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการพัฒนา ท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำว่า “ท้องถิ่น” หมายความว่า ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ และทางธรรมชาติที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ “ท้องถิ่น” ยังหมายถึงขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยที่กำหนดตามเขตการปกครอง เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ทั้งนี้ การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการพัฒนาฐานของสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากรประเทศ โดยการเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งและพัฒนาขึ้นไปยังระดับประเทศ ทำให้เป็นการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และป้องกันการกระจุกตัวของความเจริญในพื้นที่ใดพื้นหนึ่งในประเทศโดยเฉพาะ ปัจจัยที่นำมาพัฒนาประเทศนั้นมีหลากหลาย ซึ่งเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่ง และในขอบเขตของค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์และการประกวดแข่งขันประกอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาของเทคโนโลยีหนึ่งนั้นคือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” จึงถูกกำหนดขึ้นสำหรับการประกวดแข่งขันในปี พ.ศ. 2558 นี้

รูปแบบการประกวดแข่งขัน
การประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ แบ่งการประกวดแข่งขันและตัดสินรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทนิสิต นักศึกษา
ผู้แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมภาพถ่าย วิศวกรรมเสียง วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมทางทะเล วิศวกรรมทำความร้อนและความเย็น  วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลงานประยุกต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพพืชและผลผลิตจากพืช เครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องมือแพทย์ วัสดุสำหรับทำอวัยวะเทียม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระบบการสื่อสารไร้สาย
ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนักศึกษาที่ร่วมจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) หรือ
 • เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ชมรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดค่าย NECTEC eCamp ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย

2. ประเภทนักเรียน
ในวันแข่งขัน ผู้แข่งขันประเภทนักเรียนจะได้รับโจทย์ปัญหาหรือคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนรู้จากค่าย NECTEC eCamp และจะต้องแก้โจทย์ปัญหาหรือตอบคำถามให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์ บอร์ดและแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบความรู้และทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน จากค่ายฯ และจะต้องประกอบวงจรตามแผนผังวงจรหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง
ผู้แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ประจำปี พ.ศ. 2557 และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดขึ้นในปีใดๆ มาก่อน

เงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงงานและการประกวดโครงงาน

 • จำนวนผู้จัดทำโครงงานไม่เกิน 2 คน
 • ไม่จำกัดจำนวนโครงงานจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
 • เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงงานจากเนคเทคแล้ว หากผู้จัดทำไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ตามข้อเสนอ ผู้จัดทำต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกการทำโครงงานและคืน เงินทุนให้แก่เนคเทคเต็มจำนวน
 • โครงงานต้องเป็นความคิดริเริ่มของผู้จัดทำ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้จัดทำ ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน ผู้จัดทำต้องระบุข้อความหรือชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนและให้ทุน
 • ผู้จัดทำโครงงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการประกาศเป็นระยะ ผ่านทาง เว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14อีเมล์ หรือจดหมาย
 • ผู้จัดทำโครงงานต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากข้อเสนอโครงการ ให้เนคเทครับทราบผ่านค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร

กำหนดการ

 • ส่งข้อเสนอโครงการ กันยายน-ตุลาคม 2557     
 • ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา 20 พฤศจิกายน  2557     
 • ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาท 21 พฤศจิกายน -23 ธันวาคม  2557     
 • จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557     
 • กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 2 9 กุมภาพันธ์ 2558     
 • ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 25 กุมภาพันธ์ 2558     
 • รับทุนรอบสอง 4,000 บาท เดือนมีนาคม 2558     
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 18-20 มีนาคม 2558

วิธีการส่งข้อเสนอโครงงาน ผลงาน และการพิจารณา

 • ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงงานจำนวน 1 ฉบับ ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย NECTEC eCamp  ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมข้อเสนอโครงงานส่งมายังเนคเทค
 • เนคเทคพิจารณาข้อเสนอโครงงานรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงงานรอบแรกที่ผ่านการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14
 • ผู้พัฒนาลงนามในข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงงานรอบแรก ระหว่างเนคเทคและผู้พัฒนา โดยได้รับทุนรอบแรกโครงงานละ 3,000 บาท
 • ผู้พัฒนาจัดทำโครงงานให้สมบูรณ์ และอัพโหลดวีดิทัศน์การสาธิตโครงงาน ความยาวเนื้อหาระหว่าง  4-7 นาที บนYouTube พร้อมส่งแผ่นซีดี 1 แผ่น บรรจุ วีดิทัศน์สาธิตโครงงานและไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อความระบุลิงค์ YouTube ที่อัพโหลดการสาธิตโครงงาน มายังค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมโครงงานส่งมายังเนคเทค
 • เนคเทคพิจารณาโครงงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประกาศผลการพิจารณาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์  http://fic.nectec.or.th/yecc14
 • เนคเทคมอบทุนสนับสนุนรอบสอง โครงงานละ 4,000 บาท ในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ
 • ผู้พัฒนาจัดแสดงผลงานและจัดทำโปสเตอร์ขนาด 20X30 นิ้ว (ปรากฏรูปแบบทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc14)  พร้อมสาธิตให้แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนใจรับชมในรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

รางวัล

 • รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
  • รางวัลอันดับที่ 1    30,000 บาท
  • รางวัลอันดับที่ 2    20,000 บาท
  • รางวัลอันดับที่ 3    10,000 บาท
 • รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
  • รางวัลอันดับที่ 1    10,000 บาท
  • รางวัลอันดับที่ 2    8,000 บาท
  • รางวัลอันดับที่ 3    6,000 บาท
  • รางวัลทฤษฎียอดเยี่ยม    3,000 บาท
  • รางวัลทักษะยอดเยี่ยม    3,000 บาท
  • รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม 3,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 • ค่าย NECTEC eCamp ต้นสังกัด
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
 • คุณนิรมล ประทีปะจิตติ โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2326
 • คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2328
 • ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรสาร 02 564 6875  
 • e-mail: fics@nnet.nectec.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
27 ก.ย. 2014 10:00 to 31 ต.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.