^ Back to Top

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015 ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาโครงงานที่เปิดรับสมัครสำหรับการแข่งขัน

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)   
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง (Energy & Transportation)
 • ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
 • เคมี (Chemistry)
 • วิทยาศาสตร์พืช (Plant Science)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

 • การรับสมัคร ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงานไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่สังกัด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 • เป็นโครงงานประเภทบุคคล (1คน) หรือ ประเภททีม (2-3 คน) โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
 • นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ในปีเดียวกัน
 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ
 • ทุกโครงการต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
 • ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
 • ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
 • นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนผู้พัฒนาเอง
 • การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวดและเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่ สังกัด
 • การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น

กำหนดการ

 • รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2557     
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน 31 ตุลาคม 2557     
 • ระยะเวลาพัฒนาโครงงาน พฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558     
 • พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ พฤศจิกายน 2557     
 • กำหนดส่งมอบผลงาน 30 มกราคม 2558     
 • ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 กุมภาพันธ์ 2558     
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 18 - 20 มีนาคม 2558     
 • การประกวดในงาน Intel ISEF 2015 10 - 15 พฤษภาคม 2558     

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา
1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำข้อเสนอโครงงาน จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน") เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย
2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประกาศโครงงานที่ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/ และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท
4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้

 • ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
 • ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "รายงานฉบับสมบูรณ์")
 • ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "แบบฟอร์มสรุปโครงงาน")
 • ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)

โดยต้องส่งผลงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วยรวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ โดยผลงานที่พิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนสนับสนุนและรางวัล
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท และผลงานในแต่ละประเภทผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท
2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
 • เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการ YSC 
  ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย 
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์  0-2564-6900 ต่อ 2345, 2326-2328
 • โทรสาร 0-2564-6875
 • Facebook group: YSC Thailand
File attachments: 
หมดเขต: 
27 ก.ย. 2014 10:00 to 15 ต.ค. 2014 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod