^ Back to Top

ประกวดผลงานศิลปะ ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช"

ARTs OF KORAT CONTEST 2014

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสม ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6

ระยะเวลาการจัดงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 - วันที่ 23 มกราคม 2558 แบ่งเป็น 2 รอบ

 • ระยะเวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรมตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
 • ระยะเวลาส่งผลงานรอบคัดเลือก 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2557
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกแรก 50 ผลงาน วันศุกร์ 16 มกราคม 2558
 • รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
 • รับถ้วยประทาน ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558

สถานที่จัดงาน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช” จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องกาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) และระดับชั้น มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6)

รายละเอียดการแข่งขัน
การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีกติกาดังนี้

 • ผู้เข้าประกวดสามารถ DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ArtsofKorat
 • ผลงานภาพของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทาด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • ผู้สมัครเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ “ หลงรักโคราช ”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสามารถใช้กระดาษประเภทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นขนาด A3 (12 x 18 นิ้ว )
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จากัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ผลงานต่อ 1 คนเท่านั้น
 • สำหรับการประกวด จะทาการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะแบ่งเป็น
 • ระดับประถมศึกษา 25 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษา 25 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 50 ผลงาน
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางมาประกวด ณ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช” จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องตั้งชื่อรูปภาพ พร้อมลงท้ายด้วยคาว่า “หลงรักโคราช”
 • ภาพของผู้เข้าแข่งขันทุกภาพของผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องแนบใบสมัครไว้ด้านหลังผลงาน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานการประกวด (ใช้ซองจดหมายสีน้าตาล) ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ARTs OF KORAT ตั้งอยู่ที่ 88/8 อาคารไพลินสแควร์ ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๖๐๓๘๘๘,๐๔๔-๓๕๕๒๘๘
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ (ใช้ซองจดหมายสีน้าตาล) จ่าหน้าซองถึง พิพิธภัณฑ์ภาพ ๓ มิติ ARTs OF KORAT ที่อยู่ 8/8 อาคารไพลินสแควร์ ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๖๐๓๘๘๘,๐๔๔-๓๕๕๒๘๘

รางวัลการประกวด
แบ่งเป็นทั้งหมด ๑๔ รางวัล แบ่งเป็น

 • ระดับประถมศึกษา ๗ รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัล Popular Vote (ยอดกดถูกใจ ในเพจ Facebook ARTs OF KORAT มากที่สุด) ๑ รางวัล เป็นเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลสาหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ Gift Voucher มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา ๗ รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัล Popular Vote (ยอดกดถูกใจ ในเพจ Facebook ARTs OF KORAT มากที่สุด) ๑ รางวัล เป็นเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลสาหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ Gift Voucher มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
สาหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๒ ระดับชั้น จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ภาพ ๓ มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ARTs OF KORAT

หมดเขต: 
15 ก.ย. 2014 10:00 to 31 ธ.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.