^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014

True Young Producer Award 2014

กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014 ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิต ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศ ทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติ
1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน
4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

หลักเกณฑ์การประกวด
Story Board : คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้
1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่ แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์ เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2557
2. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

 • การตอบโจทย์
 • ความ WOW ของไอเดีย
 • การใช้ภาษาที่เหมาะสม
 • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

3. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษขนาด A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 30 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก (จำนวน 20 ทีม) จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณา จากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงาน ด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
*** ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดตัวโครงการฯ : วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
 • วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
 • Road Show แนะนำโครงการฯ : วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : วันพุธที่  8 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ทาง
 • กิจกรรม Workshop : วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557
 • คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ(10 ทีม) : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2557
 • ระยะเวลาผลิตโฆษณา : วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 • หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 • On Air Spot เชิญโหวผลงาน 10 ทีม : วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557

รางวัล

1. รางวัลยอดเยี่ยม 

 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น
  (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท
  รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  
 • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
 • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

4. รางวัล Popular Vote  

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  
 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

5. รางวัลชมเชย 7 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร

6. รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชมสูงที่สุด (ทาง www.youtube.com/truemoveh)

 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

 • แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์ 
 • โทร. 0-2615-9751 , 0-2615-9769 , 089-139-6064
 • โทรสาร.0-2615-9119
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2014 10:00 to 30 ก.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.