^ Back to Top

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard” ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีกระแสนิยมในสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยอีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคกับการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรูปแบบการทำการตลาดมีส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เช่น การใช้บัตรสะสมแต้มของห้างสรรพสินค้าต่างๆ  คูปองสมนาคุณ เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริโภคมีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางที่ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาระยะหนึ่งแล้ว 

ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green  Card”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างการรับรู้ร่วมกันในสังคมพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพี่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของ“Green  Card”ให้เป็นที่จดจำและรู้จักอย่างกว้างขวาง  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green  Card”
2. เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green  Card”
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

แนวคิด
บัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green  Card” เป็นบัตรสำหรับสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการหันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการของตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางหนึ่งด้วย

คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเองไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green  Card” ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว มาใช้ในการออกแบบของตน
3. ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นจัดทำหรือผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าประกวดในที่ใดมาก่อน
5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
6. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์ในการปรับปรุงรูปแบบผลงานที่ได้รับรางวัลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
9. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 
1. บัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green  Card” ต้องสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เกิน 15 x 20 เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า 5 x 8 เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดำ ติดบนกระดาษ A3 จำนวน 1 ชิ้นต่อหนึ่งผลงาน พร้อมคำอธิบายประกอบในแผ่นเดียวกัน
3. ส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล JPEG หรือ AI

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. เขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ด้านหลังของแผ่นชิ้นงาน และ CD หรือ DVD ทุกแผ่น
2. ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card” โดยถือวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ ส่งผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ (ชั้น5) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระรามหกซอย 30 ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8453 และ 0 2278 8400 ต่อ 1708 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th
3. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
*** หมายเหตุ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
1. การสื่อความหมาย 40 คะแนน
2. ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และน่าจดจำ 40 คะแนน
3. การนำไปใช้ได้ตามสื่อต่างๆ 20 คะแนน
4. พิจารณาจากผลโหวตคะแนนนิยมของประชาชนที่เข้าไปกด Like ใน Facebook : คนไทยดวงใจสีเขียว

การประกาศผลการประกวด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  www.deqp.go.th

รางวัลการประกวด 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
28 ส.ค. 2014 10:00 to 31 ส.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.