^ Back to Top

ประกวดแต่งตัวให้น้องหมีอัมรินทร์

ในปัจจุบันมีผู้สนใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจำนวนมาก ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกแบบผลงานทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัด โครงการประกวด Bear Wish Project “แต่งแต้มเติมสีให้น้องหมีอัมรินทร์” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รักการออกแบบและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ...ในแบบของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบ และเกิดแรงบันดาลใจในการคิดต่อยอด พัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร (Individual Creative) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาด้านการออกแบบและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงถึง
ศักยภาพด้านการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
2. เพื่อกระตุ้นให้นักออกแบบกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกในทางที่ควร และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อเป็นการนำผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ได้จริง และสามารถดึงดูดให้ประชาชน
ทั่วไปเห็นถึงคุณค่าของศิลปะการออกแบบ
4. เพื่อเป็นช่องทางให้สถาบันการศึกษาแสดงผลงานและศักยภาพของบุคลากรในสถาบันแก่สาธารณชน

รูปแบบการประกวด
เป็นการจัดการประกวดออกแบบแต่งแต้มสีสันให้รูปปั้นหมีอัมรินทร์ ขนาด 2.7 x 1.3 เมตร เพื่อเป็นเวทีให้สถาบันการศึกษา นักศึกษาด้านการออกแบบและผู้ที่สนใจได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานตามโจทย์ที่อัมรินทร์ พลาซ่ากำหนดแต่ละทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะได้รับโจทย์ และช่วงเวลาในการเข้ามาออกแบบตกแต่งหุ่นหมีที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553

ผลงานออกแบบตกแต่งหุ่นหมีทุกแบบจะถูกจัดโชว์หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปลงคะแนนโหวต แล้วจึงถูกบันทึกเป็นภาพถ่าย จัดแสดงเป็นนิทรรศการและให้ประชาชนโหวตลงคะแนนหาทีมที่มีคำแนนโหวตสูงสุด โดยทีมที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด 3 ทีม จะได้รับรางวัล แบ่งเป็น ทีมชนะเลิศ 1รางวัล และรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

การสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถส่งใบสมัครมาที่
แผนกการตลาด ชั้น 7 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
496-502 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 02 684 1092 แฟกซ์ 02 684 1077
หรือ E-mail: Ratiporn@amarinplaza.com

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักศึกษา นักออกแบบ หรือบุคคลจากสถาบันการศึกษาที่สามารถออกแบบ รวมถึงสร้างผลงานศิลปะบนหุ่นหมีออกแสดงได้จริงต่อสาธารณะชน

เงื่อนไขการสมัครและการประกวดผลงาน
1. ผู้ต้องการเข้าประกวด จะต้องส่งใบสมัคร หรือยื่นความจำนงค์มายังศูนย์การค้าอัมรินร์ พลาซ่า หมดเขตรับใบสมัคร 30 กันยายน 2553
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครเป็นทีมเดี่ยวหรือกลุ่มไม่จำกัดจำนวน ในนามสถาบันการศึกษา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องใส่รายละเอียด ชื่อ สถาบันการศึกษาและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้พร้อมกับการจัดส่งใบสมัคร
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องนำวัสดุการตกแต่งหุ่นหมีมาเอง
5. ทุกแบบผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ และ บริษัทฯสามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
6. การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น

ข้อตกลงในการเข้าประกวด
1. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีการให้ข้อความใดเป็นเท็จ
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน
3. ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที
6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผล ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
7. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
8. ดีไซน์จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
9. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการแสดงผลงานเข้าประกวด
11. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน
อุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าประกวดเข้าใจ รับทราบ และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ

เงื่อนไขการออกแบบ
• การออกแบบจะต้องไม่ขัดหรือส่งผลเสียแก่ภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
• แบบที่เข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ประกวดเอง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานของบุคคลอื่น (ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงานที่เข้าประกวด)
• ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถผลิตได้จริงบนหุ่นหมี ซึ่งมีหลักสังเกต ดังนี้ :
- หุ่นหมีทำจากวัสดุยิปซั่ม ขนาด 2.7 x 1.3 เมตร
- ประเภทสีที่สามารถใช้ได้ คือ สีน้ำมัน สีน้ำ สีสเปรย์
- สามารถใช้วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการแปรสภาพหุ่นเชิงถาวร ในการตกแต่งได้ เช่น สติกเกอร์

หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน
จากคะแนน Popular Vote 100%

ประเภทรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 3 รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรตยศ

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับสิทธ์ในการแสดงผลงานอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 หลังการตัดสิน พร้อมโชว์เกียรติประวัติบุคคล สถาบันการศึกษา

รางวัลสำหรับผู้ที่ได้แสดงผลงาน
• เกียรติบัตร และการแสดงภาพเจ้าของผลงานและประวัติ สถาบันการศึกษา ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
• คำเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ
• บัตรของขวัญจากศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
รางวัลสำหรับผู้โหวต
• บัตรของขวัญจากศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า จำนวน 21 รางวัล
(ผู้โหวตตั้งชื่อหมีที่ได้รับเลือก จำนวน 11 รางวัล และผู้โหวตผลงานการออกแบบ จำนวน 10 รางวัล)
สิ่งที่สถาบันจะได้รับ
• การประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่ร่วมโครงการประกวด
- สื่อในศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า
# Standee
# Banners
# Digital signage
- สื่อนอกศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า
# E-mail: Amarin Brand Sale member: 10,000 members
# Face Book: Amarin Brand Sale, Amarin bear
# BTS Ads
# ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
• เปิดตัวโครงการ วันที่ 1 สิงหาคม 2553
• เปิดรับใบสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553
• กำหนดการแสดงผลงานผู้เข้าประกวด วันที่ 14, 24 สิงหาคม 2553
วันที่ 4, 17 กันยายน 2553
วันที่ 12, 25 ตุลาคม 2553
วันที่ 5, 18, 29 พฤษจิกายน 2553
วันที่ 12 ธันวาคม 2553
• จัดนิทรรศการภาพผลงานทั้งหมดที่อัมรินทร์พลาซ่า วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2553
• เปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวตให้คะแนนผลงาน วันที่ 14 สิงหาคม – 12 ธันวาคม 2553
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ วันที่ 13 ธันวาคม 2553
• แถลงข่าวประกาศผู้ชนะเลิศและจัดพิธีมอบรางวัล วันที่ 13 ธันวาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาด ชั้น 7 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า โทร. 02-684-1092

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
File attachments: 

ความเห็น

รูปภาพของ admin

หมดเขตยื่นใบสมัครจาก 30 กันยายน เป็น 31 สิงหาคมนี้นะครับ

ร่วมถ่ายภาพที่หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าคู่กับน้องหมี เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดตัวการประกวด Bear Wish Project ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
http://www.facebook.com/pages/amarinbear/120171444695450#!/pages/amarinb...

Members Online

There are currently 0 users online.