^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ชิง โล่รางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล

หัวข้อของการประกวด
กำหนดแนวเรื่องตาคำขวัญของบริษัทโตชิบา ที่ว่า "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางตามความคิดสร้างสรรค์อิสระ เพื่อชี้นำจรรโลกคุณภาพชีวิต และสังคม โดยไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โตชิบาแต่อย่างใด

ประเภทศิลปกรรม

 1. ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ และวาดเส้น
 2. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และอื่นๆ

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จึงมีสิทธิส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

 1. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.1 - ป.3)
 2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
 5. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ระดับอุนบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ขนาดความกว้างและขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 15x22 นิ้ว และไม่เกิน 22x30 นิ้ว ทั้งนี้ไม่รวมกรอบหรือฐาน ผู้ส่งจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน และโรงรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมการลงนามรับรองจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

 • ส่งผลงานได้ที่ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทร. 02-511-7999 ไม่เว้นวันหยุดราชการ อาจส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงาน พิจารณาจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ไม่จำกัดเทคนิค โดยส่งผลงานศิลปกรรมทุกประเภทมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (ไม่รวมกรอบและฐาน) ผู้ส่งจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ลงในแบบพิมพ์ที่กำหนดให้ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง สำหรับงานประติมากรรมและงานที่มีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตัวเอง ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะนำไปจัดแสดงศิลปสัญจร ยังต่างจังหวัดด้วย

ศิลปินสามารถส่งผลงานที่ได้ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คณะจัดงานจะระมัดระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

กำหนดการดำเนินงาน

 • การส่งงาน
  • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 15 - 31 กรกฏาคม 2557
   ถนนวิภาวดี รังสิต โทร. 02 511 7710-12
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1 - 5 สิงหาคม 2557 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ในเวลา 10.00 - 16.00 น.)
   จังหวัดนครปฐม โทร. 034 273 301 และ 085 087 9397
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 - 31 กรกฏาคม 2557
   จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 218 280     
 •      การตัดสิน 9 สิงหาคม 2557
 •      การประกาศผล 13 สิงหาคม 2557
 •      การมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ11 พฤศจิกายน 2557
 •      สถานที่จัดนิทรรศาการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

หมายเหตุ : ประติมากรรมทุกชิ้น ให้ส่งที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รางวัลเกียรติคุณ โล่รางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ.1 - ป.3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 10 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 10 รางวัล (รางวัลผลิตภัณฑ์ โตชิบา)
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 10 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 10 รางวัล (รางวัลผลิตภัณฑ์ โตชิบา)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 10 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 10 รางวัล (รางวัลผลิตภัณฑ์ โตชิบา)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6 และอาชีวศึกษา)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 10 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 10 รางวัล (รางวัลผลิตภัณฑ์ โตชิบา)
 • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 10 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 10 รางวัล (รางวัลผลิตภัณฑ์ โตชิบา)

ผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ
     
1. รางวัลทุกระดับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล 
         ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     2. สำหรับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

คณะกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

 • ประธานกรรมการ : อ.ธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ)
 • กรรมการ : อ.เทพศิริ สุขโสภา, อ.สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อ.สังคม ทองมี, อ.ดร.ผดุง พรมมูล และ อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
 • เลขานุการ : คุณวัยวัฒน์ งามสิงห์

คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 • ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนทรพงษ์ศรี
 • กรรมการ :
  • ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติ), ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ),
  • ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ), อาจารย์สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์,
  • ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ), อาจาย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ),
  • ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เลขานุการ : อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติและอุทธรณ์ไม่ได้

กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด โดยสะสมไว้เป็นสมบัติของบริษัทฯ และติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ
(ยกเว้นรางวัลพิเศษในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป จะจัดคืนให้ศิลปินภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการ)

การรับงานคืน

 • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกแสดง
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 13 - 15 สิงหาคม 2557 
  • วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  (เว้นวันหยุดราชการ)
  • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด    20 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ผลงานรางวัลพิเศษและผลงานร่วมแสดงระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • รับงานคืนได้ในเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ ณ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
  • หากไม่มารับคืนภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่า เจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานนั้น ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการ
  • ตามที่เห็นสมควรต่อไป เช่น อาจจะนำงานบางส่วนหรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วนราชการ โรงเรียน หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่น เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) โทร. 034-273-301 
  www.art-center.su.ac.th และ www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02 511 7710-12 หรือดาว์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ www.toshiba.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sirimes Kleebkaew - Fatty
Strategic CSR Executive – Executive Office Department
Toshiba Thailand Co., Ltd.

หมดเขต: 
15 ก.ค. 2014 10:00 to 05 ส.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.