^ Back to Top

ประกวด Honda Super Idea Contest 2013

 Honda Super Idea Contest 2013

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเขิญเยาวชน ทั้งชาย – หญิง จากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2013 (Honda Super Idea Contest 2013) “ปลุกพลังคิดส์ พิชิตพลังฝัน” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษารวม 100,000 บาท และยังได้ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการที่ไม่สิ้นสุด และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างเหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดแก้ปัญหาด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดารงอยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ทั้งชาย – หญิง จากทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป. 3)
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-ป. 6)

กำหนดเวลา
สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2556 

กติกาการประกวด
1. ประกวดเป็นประเภทเดี่ยว ชายหรือหญิง
2. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
3. ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต จากจินตนาการของตัวเองผ่านการวาดภาพพร้อมเขียนเล่าแนวคิด และแรงบันดาลใจของผลงานลงบนกระดาษจินตนาการ
4. ต้องเป็นผลงานที่ตรงตามหัวข้อที่กำหนด มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือซ้ำกับผลงานที่มีอยู่แล้ว
5. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
6. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในกระดาษจินตนาการให้ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะ

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครพร้อมส่งผลงานได้ จนถึง วันที่ 30 ก.ย. 2556
2. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมขอรับใบสมัคร และส่งผลงานได้ที่: ศูนย์ประสานงานโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ (Honda Super Idea Contest)
- บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จากัด ตู้ ปณ. 12 กรุงเทพฯ 10326
- โทร. 0-2274-0671 ต่อ 143 มือถือ 089-079-9947
- โทรสาร 0-2274-0670
วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทำการ 9.00 – 18.00 น.
3. E-mail : contact@honda-superidea.com
4. www.honda-superidea.com (ดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร)
5. www.facebook.com/honda-superidea (ดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร)
6. www.enjoyhondaclub.com (ดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร)
7. โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า (ขอรับใบสมัคร)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1) รางวัล ชนะเลิศ (ระดับละ 1 รางวัล จ านวน 2 รางวัล ) จะได้รับ
- โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท
- ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับละ 1 รางวัล จานวน 2 รางวัล ) จะได้รับ
- เกียรติบัตรจากโครงการ Honda Super Idea Contest
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท
- ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
3) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับละ 1 รางวัล จานวน 2 รางวัล ) จะได้รับ
- เกียรติบัตรจากโครงการ Honda Super Idea Contest
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
4) รางวัลพิเศษ สาหรับโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้วยดี
- เกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน โดยพิจารณาจาก จำนวนผลงานที่ส่ง (500 ผลงานขึ้นไป)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2013 09:00 to 30 ก.ย. 2013 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.