^ Back to Top

ประกวดแผนงาน "โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน"

โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน

โครงการประกวดแผนงาน และจัดสร้าง ศูนย์พลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยการนำพลังงานทดแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแผนงานที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินสนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

การคัดเลือกแผนงาน 
คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน จะทำการคัดเลือกแผนงานด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ของทีมเยาวชนอาสา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จากผลงานที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศทั้งหมดให้เหลือ 5 ทีม จากนั้นทั้ง 5 ทีม นำเสนอผลงาน (Present) ต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เน้นสายวิศวกรรม รวมเป็นทีมมีสมาชิกจำนวน 10 คน 
 • ในทีมจะต้องมีอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาของตนเอง เป็นที่ปรึกษา 1 ท่าน 
 • แต่ละสถาบันการศึกษา สามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 โครงงาน
 • เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติการในสถานที่จริงจนงานสำเร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กำหนด 

กติกาการรับสมัคร
• ส่งแผนงานจัดสร้างศูนย์ต้นแบบ พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โดยนำพลังงานทดแทน มากกว่า 1 ประเภท อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
• โครงงานดังกล่าวต้องสร้างได้จริง ภายใต้เงินงบประมาณสนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท (เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก-อาหาร ฯลฯ)
• แผนงานที่น าเสนอต้องจัดเตรียมเป็น Power Point จำนวนไม่เกิน 30 สไลด์ ในรูปแบบ Data file และรูปเล่มจำนวนอย่างละ 2 ชุด โดยแผนงานต้องประกอบด้วย 

 •  ชื่อโครงงาน / ชื่อกลุ่ม / สถาบัน 
 •  วัตถุประสงค์
 •  ข้อมูลพื้นที่แ่ีละชุมชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเหตุผลในการเลือก
 • แนวคิด และรูปแบบในการสร้างสรรค์
 • รายละเอียดโครงงาน พร้อมแบบร่าง (แสดงรูปภาพในระดับสเกลสีเทา Gray Scale)
 • รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ แผนปฏิบัติงาน
 • ผลคาดหวังที่จะเกิดภายหลังการดำเนินการ 
 • โครงสร้างบุคลากร และการบริหารจัดการ
 • รายชื่อคณะทำงาน และประวัติ โดยสังเขป

• ส่งผลงานที่ บริษัท ไนน์ดี อีเว้นท์ จำกัด เลขที่ 16 ซ.พระรามเก้า 41 แยก 8 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
• หมดเขตรับผลงาน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : น.ส. อรวรรณ จันทร์มณี 08 4486 8585

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.facebook.com/PTTARSA

File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.ค. 2013 10:00 to 23 ส.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.