^ Back to Top

โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง”

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น (Corruption) หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องที่ “ยอมรับได้” หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหากมีผลงานที่เกิดประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
“บัณฑิตไทยไม่โกง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อทางเลือกที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ และกระจายไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบในกลุ่มเยาวชน
๒. เพื่อให้มีสื่อที่ทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน

หัวข้อการประกวด
“บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยพลังของบัณฑิตไทยในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีภูมิต้านทาน รักความถูกต้อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพแนวคิดสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประกวดแอนิเมชั่น
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมที่ ๓ ประกวดบทความ

การส่งผลงาน
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่งผลงาน พร้อมใบสมัครมาที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ประกาศผล/นำเสนอผลงาน
คณะกรรมการตัดสินผลงานและประกาศผลประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th/ และ http://www.facebook.com/ohecanticorruption หรือสอบถามผลการตัดสิน ได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๖๑๐๕๔๑๖ ทั้งนี้ จะจัดให้มีการประกาศผลและรับรางวัลอย่างเป็นทางการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำเสนอผลงาน ในเวทีการประชุมวิชาการด้านกิจการนิสิตนักศึกษาระดับชาติ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

File attachments: 
หมดเขต: 
24 มิ.ย. 2013 10:00 to 31 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.