^ Back to Top

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "KEEP UDON TIDY 2013"

KEEP UDON TIDY 2013

ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เป็น "เก้าอี้" นั่งกลางแจ้ง ในกิจกรรม KEEP UDON TIDY 2013 ตอน Scrap Lap Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่านั่ง กลางแจ้ง” เพื่อชิงโล่รางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
ความเป็นมาของโครงการ
กิจกรรม Keep Udon Tidy เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2553เป็นต้นมา โดยจัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ของทุกปี โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันเก็บวัสดุเหลือใช้และคัดแยก เพื่อนำมารีไซเคิล และลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่อาจจะกลายเป็นขยะออกสู่สภาพแวดล้อม ลดปริมาณขยะของเมืองอุดรและสร้างนครแห่งความสะอาด โดยร่วมกับ “โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สาขาตำบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี”จัดกิจกรรม “KEEP UDON TIDY รีไซเคิล เพื่อเมืองสะอาด” ตลาดนัดรีไซเคิลเชิญชวนประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง นำวัสดุเหลือใช้มาขายเพื่อสร้างรายได้และร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย
ในปี 2556 นี้ กิจกรรม Keep Udon Tidy ขอร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนให้เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)ได้อย่างมีคุณค่า เพื่อปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนในอนาคตด้วยการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเก้าอี้นั่งกลางแจ้งในกิจกรรม KEEP UDON TIDY ตอน Scrap Lap Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่านั่ง กลางแจ้ง” เพื่อชิงโล่รางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
วัตถุประสงค์การจัดงาน
• เพื่อรณรงค์การรู้คุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ ลดปริมาณของเสียในสิ่งแวดล้อม
• เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงและประชาชนในจังหวัด
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุดรธานี
• เพื่อแนะแนวทางและโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน
รูปแบบการประกวด : ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่านั่ง กลางแจ้ง” การประกวดจัดทำเก้าอี้ หรือม้านั่ง ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ โดยเป็นเก้าอี้หรือม้านั่งที่เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่เป็นลักษณะกลางแจ้ง (Out Door)ได้ โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้โดยไม่จำกัดว่าเป็นรูปทรงใด และสามารถเป็นเก้าอี้เดี่ยวหรือจัดวางเป็นชุดก็ได้
ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
• ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
• ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
• เป็นนักเรียน/ นักศึกษาศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
• ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลเดี่ยวหรือเป็นทีมไม่เกิน 5 คน
ขั้นตอนการสมัครและวิธีการส่งผลงาน
• ทีมผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและส่งผลงานประกวดเป็นเอกสารโครงงานขนาด A2และ Soft File เป็น CD/DVD เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบแรก โดยจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556
• จัดส่งผลงานได้ทาง
- ไปรษณีย์ : ฝ่ายกิจกรรมศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ เลขที่ 88ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
* พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “Keep Udon Tidy”
* คณะกรรมการจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- อีเมล์ : phattaraporn@goUDTOWN.com
* พร้อมใส่หัวข้อว่า “Keep Udon Tidy”
- หรือส่งด้วยตนเอง : เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ซอย 2 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
รางวัลสำหรับการแข่งขัน
• ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
ผู้เข้ารอบอีก4 ทีมสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล ทีมละ2,000 บาท
• ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
ผู้เข้ารอบอีก 4 ทีมสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท
รายละเอียดข้อมูลเพื่อให้กรรมการพิจารณา
• แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด“น่านั่ง กลางแจ้ง”
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต
• เทคนิค/วิธีการผลิตชิ้นงาน
• ลักษณะการใช้งาน/การติดตั้งผลงาน
• แบบร่างผลงาน (สามารถออกแบบได้ทั้งภาพSketch ด้วยมือ และ/หรือProgramComputer) พร้อมทั้งระบุขนาดโดยส่งเป็นเอกสารโครงงานขนาด A2 และ Soft File เป็น CD/DVD พร้อมระบุต้นทุนการผลิตเบื้องต้นหากมีการผลิตชิ้นงานจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
• แนวความคิดในการตอบโจทย์หัวข้อประกวด(แนวคิดสะท้อนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และมีConcept เหมาะสมกับการประกวด)
• ความคิดสร้างสรรค์(การนำเสนอความสร้างสรรค์ด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการจัดทำผลงาน)
• ความสวยงาม(รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการออกแบบ)
• ความโดดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากงานทั่วไป
• คุณภาพของผลงาน(ความประณีต ความเรียบร้อย การใช้วัสดุที่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม)
• อัตถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์(ผลงานสามารถนำมาใช้งานได้จริง)
• ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์(สามารถนำมาพัฒนาให้แข่งขันในเชิงธุรกิจได้)
เงื่อนไข
• ทีมผู้สมัครส่งผลงานได้เพียงทีมละ 1 ผลงาน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์โดยผู้สมัครเองโดยเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์ใหม่
• ผู้ได้รับการคัดเลือกฯต้องส่งผลงานภายในวันที่ 15 กันยายน และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 20 กันยายน 2556
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทรณ์ไม่ได้
• การส่งผลงานเข้าประกวดถือว่าผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิก
คำตัดสินสำหรับผลงานที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นจริงรวมถึงสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับให้แก่ผู้ประกวดแล้วในทันที
สอบถามรายละเอียด
• โทรศัพท์ 042 932 998
• 084-359-5392

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

File attachments: 
หมดเขต: 
19 มิ.ย. 2013 10:00 to 31 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.