^ Back to Top

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ใน โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจําปี 2556

โครงการ “เศรษฐทัศน์”

โครงการเศรษฐทัศน์ เป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงินสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ซึ่งในปี 2556 ธปท. ได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งจะเป็นการยกระดับการศึกษา และการสร้างผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาไทยให้ทัดเทียมนักศึกษานานาชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้
  3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นพลังและกําลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

สถาบันที่ร่วมสนับสนุนโครงการ มีดังนี้

  1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  3. สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง) โดยในปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินงาน

เงื่อนไขการส่งบทความ
1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่เขียนบทความเข้าประกวดมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์/
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

2. ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2556

3. ลักษณะบทความ
• ปริญญาตรี : เป็นบทความวิเคราะห์/วิจัย
• ปริญญาโท-เอก : เป็น
- บทความวิจัย (Research Article) และ
- Proposal งานวิจัย ซึ่งแสดงนัยวjาจะนําไปสูjงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพโดยเป็นเนื้อหาที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

4. ความยาวของบทความ ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท-เอก (บทความวิจัย) บทความต้องไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม) โดยภาษาไทยใช้อักษร Angsana New 16 และภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Times New Roman 12 ระดับปริญญาโท-เอก (Proposal งานวิจัยซึ่งแสดงนัยว่าจะนําไปสู่งานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ) ไม่จํากัดความยาวข้อเสนอ

5. รูปแบบและกําหนดเวลาดําเนินการ : นิสิตนักศึกษาสามารถ Download ใบสมัคร ที่ www.bot.or.th หรือ www.econ.chula.ac.th โดยส่งบทความในรูปแบบไฟล์ PDF ที่e-mail Setthathat.cu@gmail.com

กําหนดระยะเวลา
• เฉพาะบทความวิเคราะห์ และบทความวิจัยให้ส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
• ส่งบทความ และ Proposal ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
• แจ้งผลการคัดเลือกบทความ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
• นําเสนอบทความต่อคณะกรรมการ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
บทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวเพ็ญศรี ใจบาน และ นางสาวเรืองยศ พุทธิกุล
โทรศัพท์ 0-2218-6205, 0-2218-6262
โทรสาร 0-2218-6205, 0-2218-6201
e-mail : Setthathat.cu@gmail.com

ธนาคารแห่งประเทศไทย : นางสุชีรา นาคศรีชุ่ม
โทรศัพท์ 0-2283-5022
e-mail : suchiran@bot.or.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2013 08:00 to 30 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.