^ Back to Top

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 จัดโดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างนักคิด นักวิจัย นักอุตสาหกรรมและผู้นำรุ่นใหม่ของสังคมในอนาคต
 2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเน้นสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
 3. นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในกลุ่มบริษัทในเครือไทยออยล์ได้

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2555
 • รับสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน โดยผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • การสมัครจะต้องเป็นการสมัครในนามของสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถสังกัดได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • สถานศึกษาหนึ่ง ๆ สามารถส่งทีมได้ไม่จำกัด
 • ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน และจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการอื่นในระยะเวลาเดียวกันกับโครงการ
 • ในกรณีที่โครงงานที่ส่งเข้าประกวดเคยได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการอื่นมาแล้ว ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนี้ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยได้แนบเอกสารของการปรับปรุงโครงงานมาด้วย
 • การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ของไทยออยล์ (www.thaioilgroup.com) หรือเวปไซท์ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.ppc.chula.ac.th) นอกจากนี้ยังสามารถขอใบสมัครโดยส่งอีเมล์มาที่ Energy_innovation@thaioilgroup.com
 • ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัครแล้วส่งมายังอีเมล์ข้างต้นพร้อมเอกสารประกอบคือ สำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองจากสถานศึกษา โครงการจะแจ้งยืนยันการสมัครพร้อมหมายเลขประจาทีมไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร โดยรายละเอียดโครงงานสามารถส่งหลังจากส่งใบสมัครได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
 • การเปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยถือเอาวันที่ส่งทางอีเมล์เป็นสำคัญ
 • แต่ละทีมจะต้องแจ้งยืนยันชื่อนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา มาในใบสมัคร ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องแจ้งแก่คณะผู้จัดโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

แบบฟอร์มการสมัครจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้
1) ใบสมัคร

 • ระบุว่าเป็นการสมัครระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชื่อทีม และ รายชื่อบุคคลในทีม โดยจะแต่ละทีมจะมีจำนวน 3 คน
 • ชื่อโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 • เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ชื่อโครงงาน
 • วัตถุประสงค์
 • ความเป็นมาหรือแรงจูงใจ
 • รายละเอียดโรงงาน (พร้อมแบบร่าง แสดงในเอกสารแนบ)
 • ความเกี่ยวเนื่องของโครงงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ความสามารถการประยุกต์ใช้ในเครือไทยออยล์
 • ประเมินค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารรับรองจากทางโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย พร้อมลายเซ็นผู้อานวยการ /คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา

2) แบบเสนอรายละเอียดโครงงาน สามารถส่งมาหลังจากลงทะเบียนได้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

การประกวดโครงการจะแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. และระดับ ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะให้แต่ละทีม ส่งหัวข้อสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานพร้อมรายละเอียดโครงงานที่เป็นประโยชน์ในด้านนวัตกรรมทางพลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ฯลฯ ที่
สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนหรือภาคขนส่ง ทีมที่ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับเชิญให้ทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรม โดยจะได้รับเชิญให้เข้าค่ายฝึกอบรมที่บริษัท เพื่อที่จะให้แต่ละทีมนำคำแนะนำที่ได้ไปทาโครงงานที่เหมาะสมเพื่อนำเข้ามาประกวดในรอบตัดสินทั้งนี้ผู้จัดจะมีเงินสนับสนุนในการทาสิ่งประดิษฐ์ให้ทีมละ 20,000 บาท และค่าเดินทาง

การพิจารณาตัดสินโครงงาน
เอกสารเสนอรายละเอียดโครงงานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. และระดับปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป จะได้รับการพิจาณาโดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยวิศวกรจากเครือไทยออยล์และอาจารย์จากทางวิทยาลัยฯตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มีแนวโน้มว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง (applicability)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative thinking)
 • มีผลกระทบ มีประโยชน์ (Impact and value) ต่อนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรวม
 • เป็นโครงงานที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic justification) ที่ดี
 • ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจในเครือไทยออยล์

โดยให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการตัดสินในรอบแรก ทุกทีมที่สมัครจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล์ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก(รวม 10 ทีม ในทั้งสองระดับ ) จะได้รับเชิญเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานต่อไปการเข้าค่ายอบรม (กำหนดการและรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)ค่ายฝึกอบรมจะใช้เวลา 1 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับคำแนะนำแนวทางการทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน
นวัตกรรม โดยมีกำหนดการดังนี้สถานที่ : สำนักงานโรงกลั่น ไทยออยล์ ศรีราชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ Energy_innovation@thaioilgroup.com
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,600,000 Baht
หมดเขต: 
08 ต.ค. 2012 10:00 to 15 พ.ย. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.