^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 9 : The 9th Change The World Speech Contest

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 9 : The 9th Change The World Speech Contest

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับองค์กรภาคี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 9 : The 9th Change The World Speech Contest หัวข้อ "สติกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพโลก : Conscious Communication for World Peace : 促进世界和平的正念与沟通" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยด้านการพูดได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความดี และความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
 • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมเป็นทีม มีน้ำใจ มีความสามัคคี ดูแลช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่กัน

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับปวช./ปวส. และอุดมศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย รักความสะอาด มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ สุภาพอ่อนน้อม รักษาศีล 5  
 • ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับสามารถเลือกประกวดได้ท่านละ 1 ภาษา เท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานภาพสะสมผลงาน การทำความดีหรือการร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างสังคม กิจกรรมคุณธรรมศีลธรรม ส่งให้ทางโครงการ www.ibsofficial.com/speech
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้ารับการอบรมเทคนิคการพูดในวันที่ 13 ก.ค. 67 (แบบออนไลน์)กับทางโครงการ ได้ตามกำหนด
 • ***เป็นผู้มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธได้ตลอดโครงการเท่านั้น
 • เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (**ในกรณีที่ผู้สมัครมีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน จะต้องแจ้งผู้จัดทราบล่วงหน้า ๓ วัน ก่อนการแข่งขัน)

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษา (ป.3-ป.6)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) / ปวช. 1-3
 • ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.1-2

ภาษาที่ใช้ในการประกวด

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน

ปฏิทินโครงการประกวด

 • เปิดรับสมัคร พร้อมส่งไฟล์ภาพสะสมผลงานผ่าน www.ibsofficial.com/speech วันที่ 22 พ.ค. - 5 ก.ค. 67
 • ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อมูล กติกาการประกวดฯ ทุกระดับ(รูปแบบ online) วันที่ 13 ก.ค. 67 เวลา 13.30-16.30น
 • ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา วันที่ 3 ส.ค. 67 เวลา 08.30 – 17.30น.
 • หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกส่ง "หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์" ผ่าน www.ibsofficial.com/speech ภายในวันที่ 29 ก.ค. 67
 • ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศทุกระดับทุกภาษา วันที่ 24 ส.ค. 67 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด(Speech Leader Camp) (ให้สิทธิสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบและสำรองสิทธิสำหรับนักเรียนท่านอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) วันศุกร์ที่ 18-20 ต.ค.67 ณ World Peace Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพผลงานการทำความดีที่ปรากฏ (เกณฑ์ให้คะแนนคุณลักษณะรายบุคคล)
 • โครงสร้างการแสดงสุนทรพจน์ 70 คะแนน
 • ศิลปะการแสดง 20 คะแนน
 • บุคลิกภาพ, ความเป็นผู้นํา 10 คะแนน

หมายเหตุ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

 • ประเภทประถมศึกษาศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 10,000บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย  3 รางวัล จะได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
  หมายเหตุ จำนวนรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้สมัครแต่ละภาษาหากยอดผู้สมัครไม่ถึงจำนวนที่โครงการกำหนดอาจมีการลดจำนวนรางวัลในภาษาหรือระดับนั้นๆลง (โดยคิดเฉลี่ยเป็นอัตรา 5 คน: 1 รางวัล)
 • รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์
  • เกียรติบัตรออนไลน์สําหรับครู อาจารย์ที่สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
  • เกียรติบัตรสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน
  • เกียรติบัตรสําหรับคณะกรรมการโครงการทุกท่าน/หน่วยภาคี และเจ้าภาพมอบทุน
  • เกียรติบัตรออนไลน์สําหรับโรงเรียนที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในทุกภาษาหรือมาเป็นกลุ่มโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 09-9428-4360
 • Facebook: Change the World Speech Contest
 • Line group: Speech contest Club
 • Line official: @339ctpor

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อรับข้อมูลการจัดกิจกรรมของโครงการ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ค. 2024 08:30 to 05 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.