^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร" และ "อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล"

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร" และ "อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล"

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร" และ "อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 230,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับปริญญาตรี
 • จัดส่งผลงานในนามบุคคล

หลักฐานการสมัคร

 • สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายผู้ส่งผลงาน (เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นตาและหมวก) (กรอกใบสมัครผ่าน Google Form พร้อมอัปโหลดไฟล์หลักฐานการสมัคร)

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เนื้อหาคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร” และหัวข้อ “อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล” โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกําหนด
  • หัวข้อ …..
  • ชื่อเรื่อง …..
  • แนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอ …..
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่นํามาใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอ มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง รางวัลที่ได้รับถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนทุนการศึกษาพร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อัปโหลดไฟล์ลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP4 ความละเอียด 1080 p (1920 x 1080)
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผลงานที่ชนะการประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งสํานักงานประกันสังคมสามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้
 • สํานักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
  • กรอกใบสมัครผ่าน Google Form
  • อัปโหลดไฟล์คลิปวิดีโอผ่าน Google Drive ประเภทไฟล์ MP4 ความละเอียด 1080p (1920 x 1080) ส่งลิงค์การอัปโหลดไฟล์มาที่ E-mail : ssocontest67@gmail.com
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันสังคม และเทคนิค วิธีการผลิตคลิปวิดีโอ ภายในเดือนมิถุนายน 2567
 • ประกาศผล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • การมอบรางวัล วันที่ 3 กันยายน 2567

หมายเหตุ ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ รับรางวัล ณ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญ่ ในวันที่ 3 กันยายน 2567 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • ความถูกต้องของเนื้อหา 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 10 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทํา 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร"
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • หัวข้อ "อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล"
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 02 956 2538, 0 2956 2547, 088 342 2008

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
230,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 พ.ค. 2024 08:30 to 31 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.