^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ"

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือหน่วยงานภาครัฐ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ และเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเข้าประกวด
ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้จัดตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือโรงเรียน โดยสถานศึกษาสามารถส่งคลิปวิดีโอตามประเภทของลูกเสือ ลูกเสือสํารอง /ลูกเสือสามัญ / ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ /ลูกเสือวิสามัญ ประเภทละ ๑ คลิปวิดีโอ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานในการเข้าประกวด

กติกาการประกวด

 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี โดยไม่จํากัดเทคนิค ในการนําเสนอผลงาน และต้องมีชื่อและโลโก้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ในท้ายคลิปเครดิต
 • การประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" ผู้แสดงหลักหรือผู้นําเสนอจะต้องเป็นลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ
 • การประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งโครงร่างเรื่องราว หรือสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 • การประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" ต้องมีระยะเวลาความยาว ของคลิปวิดีโอ ห้วงเวลา ๒ - ๔ นาที
 • คลิปวิดีโอจะต้องเป็นในรูปแบบแนวนอน และมีความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า ๗๒๐p (๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ .mp๔ (H.๒๖๔, H.๒๖๕), .mov, fly, .wmv, .mpg
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากมีการใช้ภาษาท้องถิ่นให้ใส่คําอธิบายด้านล่างของคลิปวิดีโอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลบหลู่สถาบันหลักของชาติ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟแวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สํานักงานลูกเสือแห่งชาติไม่มีส่วน รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับสํานักงานลูกเสือแห่งชาติที่สามารถนํามาปรับปรุงแก้ไข และใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตามความเหมาะสม
 • หากผลงานใดที่ไม่เป็นตามข้อกําหนด คณะกรรมการจะไม่รับการพิจารณาตัดสินผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครพร้อมส่งผลงานคลิปวีดิโอ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยส่งผลงานคลิปวีดิโอภาพยนตร์สั้นผ่าน google form

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน (รวมคะแนนการตัดสิน ๑๐๐ คะแนน)

 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
 • เนื้อหา ๒๐ คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
 • การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต ๒๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทลูกเสือสํารอง
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทลูกเสือสามัญ
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทลูกเสือวิสามัญ
  • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ - ๑๙๐๗๙๘

Eligibility: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2024 08:30 to 30 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.