^ Back to Top

ประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

ประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนาฏศิลป์ไทย
  • ประเภทการประกวด
   • ระดับมัธยมศึกษา ชุด ระบํา ๔ บท บทที่ ๒ (เพลง เบ้าหลุด)
   • ระดับประถมศึกษา ชุด ระบําไตรรัตน์
  • จํานวนและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  • ผู้เข้าประกวด
   • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๔ คู่
   • ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 คน
  • ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือเทียบเท่า นับถึงวันประกวดฯ ในสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ ยกเว้นสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ผู้เข้าประกวดระดับประถมศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือเทียบเท่า นับถึงวันประกวดฯ ในสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • ทั้งนี้ สถานศึกษา ๑ แห่ง สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ ประเภทละ ๑ ทีม เท่านั้น
 • ประเภทดนตรี คีตศิลป์ไทย
  • ประเภทการประกวด
   • ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
    • รอบคัดเลือก เพลงการเวกเล็ก สามชั้น
    • รอบชิงชนะเลิศ เพลงการเวกเล็ก เถา
   • ประเภทเดี่ยว
    • ระดับมัธยมศึกษา
     • เดี่ยว ระนาดเอก เพลงนกขมิ้น สามชั้น
     • เดี่ยว ซออู้ เพลงนางครวญ สามชั้น
     • เดี่ยว ขับร้องเพลงไทย เพลงบุหลันลอยเลื่อน สองชั้น
    • ระดับอุดมศึกษา
     • เดี่ยว ระนาดเอก เพลงสุรินทราหู สามชั้น
     • เดี่ยว ซออู้ เพลงพญาโศก สามชั้น
     • เดี่ยว ขับร้องเพลงไทย เพลงลาวคําหอม สองชั้น
  • จํานวนและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
   • ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่
    • ผู้เข้าประกวด จํานวน ๑๒ คน (สามารถส่งผู้เข้าประกวดสํารองได้ ไม่เกิน ๒ คน)
    • ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ยกเว้นสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    • ผู้เข้าประกวดที่สมัครประเภทวงแล้ว ไม่สามารถลงสมัครประเภทเดี่ยวได้
    • สถานศึกษา ๑ แห่ง สามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดได้ ๑ วง เท่านั้น
   • ประเภทเดี่ยว
    • ระดับมัธยมศึกษา
     • ผู้เข้าประกวด จํานวน ๑ คน ต่อ ๑ รายการ (ไม่มีตัวสํารอง)
     • ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ยกเว้นสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     • ผู้เข้าประกวดสามารถลงสมัครประเภทเดี่ยวได้ ๑ รายการเท่านั้น และไม่สามารถลงสมัครประเภทวงได้
    • ระดับอุดมศึกษา
     • ผู้เข้าประกวด จํานวน ๑ คน ต่อ ๑ รายการ (ไม่มีตัวสํารอง)
     • ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ยกเว้น สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     • ผู้เข้าประกวดสามารถลงสมัครประเภทเดี่ยวได้ ๑ รายการ เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา
สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนาฏศิลป์ไทย
  • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๘ รางวัล ดังนี้
   • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
  • ระดับประถมศึกษา จํานวน ๘ รางวัล ดังนี้
   • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ประเภทดนตรี คีตศิลป์ไทย
  • ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
   • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
  • ประเภทเดี่ยว
   • ระดับมัธยมศึกษา
    • เดี่ยว ระนาดเอก มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
    • เดี่ยว ซออู้ มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
    • เดี่ยว ขับร้องเพลงไทย มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
   • ระดับอุดมศึกษา
    • เดี่ยว ระนาดเอก มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
    • เดี่ยว ซออู้ มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
    • เดี่ยว ขับร้องเพลงไทย มีจํานวน ๘ รางวัล ได้แก่
     • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
     • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณทิตรัตน์ ทองยั่งยืน
โทรศัพท์ 061-919-6555

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2024 08:30 to 07 มิ.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.