^ Back to Top

(ยกเลิกการประกวด) ประกวดคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม "Nitade USR Short Reel Contest 2024"

ประกวดคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม "Nitade USR Short Reel Contest 2024"

(ยกเลิกการประกวด) คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักเรียนระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม "Nitade USR Short Reel Contest 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000 บาท และทุนส่วนลดค่าเทอมประจำปี 2567 มูลค่ารวม 345,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นยอดผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2567 ทั้งหลักสูตรสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรเทียบโอนปวส.ของคณะฯ
 • เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือผู้จบ ปวช./ปวส. เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาท) และทุนส่วนลดค่าเทอมประจําปี 2567 มูลค่ารวม  345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) พร้อมประกาศนียบัตร
 • เพื่อเผยแพร่หลักคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อคลิปสั้นแนวตั้งเพื่อการรณรงค์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของคณะและมหาวิทยาลัย
 • เพื่อให้สอดคล้องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะในด้านการบริการวิชาการวิชาการแบบไม่มีรายได้ และสอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 5 : Gender equality (ความเท่าเทียมทางเพศ)

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน (ประเภทกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)

 • กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี จํานวนไม่เกิน 3 คน
 • กลุ่มนักเรียนระดับ ปวส. ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี จํานวนไม่เกิน 3 คน

การส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงานระบุแนวคิดการผลิตสื่อ ไม่เกิน 200 คํา
 • ไฟล์คลิปแนวตั้ง ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • สัดส่วนภาพ 9:16

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งประกวด

 • ผลงานต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่เคยส่งประกวดในโครงการประกวดอื่นๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดผลิตเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญา หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่พิจารณาให้รางวัล และข้อขัดแย้งใด ๆ ที่ เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตทั้งหมด

กําหนดส่งผลงานประกวด

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน 31 มีนาคม พ.ศ.2567 ขยายเวลาถึง 31 พฤษภาคม 2567
 • ส่งผลงานและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทาง Google Form
 • ประกาศผลการประกวดคลิปสั้นในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ห้องประชุม USR 1-101 และทาง Facebook fanpage : www.facebook.com/CommArtsSPUKKofficial

รางวัลการประกวด (ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มละ 3 คน)

 • รางวัลสําหรับระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (มูลค่าทุนรวม 210,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 25,000 บาทต่อคน
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 20,000 บาทต่อคน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 15,000 บาทต่อคน
  • รางวัลชมเชย (จํานวน 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 10,000 บาทต่อคน
 • รางวัลสําหรับระดับ ปวส. (มูลค่าทุนรวม 135,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนปวส.ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 15,000 บาทต่อคน
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนปวส.ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 12,000 บาทต่อคน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนปวส.ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 10,000 บาทต่อคน
  • รางวัลชมเชย (จํานวน 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนปวส.ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จะได้รับทุนส่วนลดค่าเทอมมูลค่า 8,000 บาทต่อคน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/CommArtsSPUKKofficial

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Monchaya Srabua

File attachments: 
หมดเขต: 
25 มี.ค. 2024 08:30 to 31 พ.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.