^ Back to Top

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024" ในหัวข้อ "Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการประกวดโฆษณาหนังสั้น

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ตามวันเวลาที่กําหนดเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้( สามารถส่งตัวแทน 1คน/ทีม เข้ารับการอบรมได้ )
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารของผู้เข้าร่วมทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันและเวลาที่กําหนด
 • ผู้สมัครส่ง Story line/ บทภาพยนตร์หลังจากได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภายในวันและเวลาที่กําหนด หากแบบฟอร์มการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือส่งล่าช้าเกินกว่ากําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • เนื้อหาของโฆษณาหนังสั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ( รวม Title และ End credit )
 • ผลงานส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "Innovation for Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต" โดยเนื้อหาต้องสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดกระแสที่ไม่ดีต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยการสื่อความหมายขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม
 • เนื้อหาต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • หากมีบทพูดหรือข้อความที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อหา ต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ให้ชัดเจน
 • ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Full HD ขึ้นไป (ประเภทของไฟล์: ProRes422 HQ และ h.264 )
 • ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน
 • คณะกรรมการคัดเลือก มีอํานาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดงานในช่องทางของ บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบผลิตจริง 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตโฆษณาหนังสั้น จํานวน 50,000 บาท/ทีม
 • โฆษณาหนังสั้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังจากได้รับทุน ( นับจากวันที่ระบุในสัญญา ) มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายตามจํานวนเงินที่ได้รับทุน
 • โฆษณาหนังสั้น10 เรื่องสุดท้ายเป็นลิขสิทธิ์ของ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
 • ผู้ชนะเลิศจะต้องผลิตไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ประชาสัมพันธ์ภายในโรงภาพยนตร์ในเครื่อ Major ระยะเวลา 1 ปี
 • ตัวละคร ภาพและเสียง ที่นํามาใช้ต้องเป็นไปตามลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้น ( character right & copy right )

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ PDF.)

 • ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาหลักฐานการเป็น นักศึกษา จํานวน 1 ชุด/คน
 • ที่ปรึกษาโครงการ เบอร์ติดต่อ และบัตรประจําตัวประชาชน ของที่ปรึกษา 1 ฉบับ

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

 • 16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
 • 14 มีนาคม 2567 อบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom
 • 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ส่งผลงาน Story line/ บทภาพยนตร์ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ gloinnovationshortfilmcontest@gmail.com
 • 11 เมษายน 2567 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม
 • 19 เมษายน 2567 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นําเสนอ Story line / บทภาพยนตร์ในรูปแบบ Presentation นําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 15 นาที
 • 22 เมษายน 2567 คณะกรรมการประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีม พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตโฆษณาหนังสั้นทีมละ 50,000 บาท เพื่อนําไปทําการผลิตชิ้นงาน
 • 4 พฤษภาคม 2567 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบร่วมกิจกรรม Workshop
 • 11 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงาน
 • 20 มิถุนายน 2567 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 80,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 083 823 9176
 • www.facebook.com/gloinnovationshortfilmcontest2024
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
800,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.พ. 2024 08:30 to 12 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.