^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
 • เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
 • เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
 • เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสาหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
 • เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยระยะเวลาในการคงสภาพการศึกษาต้องครอบคลุมระยะเวลาการแข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • ระดับนักเรียน: ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 • ระดับนิสิตและนักศึกษา: อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี)
 • ส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • หากร่วมการแข่งขัน YSC 2024 แล้ว ไม่สามารถสมัคร NSC 2024 ได้
 • ทีมพัฒนาไม่เกิน 3 คน (ชื่อไม่ซ้ำในทีมอื่น) และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยทีมพัฒนาทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • ผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการลงนามรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสังกัด
 • ผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง ห้ามทำซ้ำ และ/หรือลอกเลียนแบบผู้อื่น
 • ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดอ่านคู่มือการแข่งขันให้เข้าใจก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 17 พฤษภาคม 2567 (วันสุดท้ายระบบปิดภายใน เวลา 17.00 น.)
 • ตรวจผลงานรอบข้อเสนอโครงการ (ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานภูมิภาค) วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณารับทุนสนับสนุน วันที่ 4 มิถุนายน 2567
 • ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (ระบบปิดภายในเวลา 17.00 น.)
 • ตรวจผลงานรอบนาเสนอผลงาน (ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานภูมิภาค) วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลรอบนาเสนอผลงานและรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ดำเนินการโดย สวทช.) วันที่ 16 สิงหาคม 2567
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
จะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่รางวัล รายละเอียดดังนี้

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/groups/NSCThailand
 • Line QR Code (Group name: NSC 2024 FAG)
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ก.พ. 2024 00:00 to 17 พ.ค. 2024 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.