^ Back to Top

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

สมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ ร่วมกับสมาคมศิลป์ภูเก็จ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิสำเนาอยู่ในประเทศไทย)

หัวข้อการประกวด
เปียนฝู ค้างคาว 5 ตัวกับความสุข 5 ประการ

แนวคิด
"เปียนฝู" (蝙蝠) ในภาษาจีนกลางมีความหมายว่า ค้างคาว เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักพบในสัญลักษณ์มงคลของจีน เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมีสุข เนื่องจากอักษร ฝู ในคำาเรียกค้างคาวนั้นไปพ้องเสียงกับอักษร "ฝู" (福) ที่แปลว่า โชคดี รวมถึงพ้องเสียงกับชื่อเทพเจ้า "ฝู" หนึ่งในสามเทพเจ้าแห่งดวงดาวในลัทธิเต๋า "ฝู ลู่ โซ่ว" (福禄寿, ภาษาแต้จิ๋ว : ฮก ลก ซิ่ว) จึงมักจะพบสัญลักษณ์ค้างคาวอยู่บนข้าวของเครื่องใช้เสมอ โดยการสร้างภาพมงคลรูปค้างคาวมีหลายแบบ แต่ละแบบก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป อาทิ ค้างคาว ตัวเดียว หมายถึง ความโชคดี ค้างคาวสองตัว หมายถึง ความโชคดีทวีคูณ ทว่ารูปแบบหนึ่งที่พบบ่อย คือ การทำรูปค้างคาวห้าตัวซึ่งเป็นตัวแทนของ "อู่ฝู" (五福) หรือความสุขห้าประการ คำสอนสาคัญที่ปรากฏอยู่ใน

"คัมภีร์ซ่างซู" (尚书) ของลัทธิขงจื๊อ กล่าวถึงความสุขอันแท้จริงของมนุษย์ที่พึงได้รับ ประกอบด้วย

 • ฉางโซ่ว (长寿) หมายถึง มีอายุอันยืนยาว
 • ฟู่กุ้ย (富贵) หมายถึง มั่งคั่งร่ ารวย
 • คังหนิง (康宁) หมายถึง สุขภาพดีปราศจากโรคภัย
 • เห่าเต๋อ (好得) หมายถึง คุณธรรมอันประเสริฐ
 • ซ่านจง (善终) หมายถึง สู่สวรรค์

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปา

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • สัญลักษณ์งาน (Mascot) จะต้องบ่งบอกถึงแนวคิดหลักของงานภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ (Phuket World Arts Creative City) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • สัญลักษณ์งาน (Mascot) จะใช้คน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของใดก็ได้ และจะต้องสะท้อนแนวคิดการออกแบบ โดยจะต้องคานึงถึงการใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์ (สามารถนำมาผลิตเป็นชุด Mascot ที่คนสามารถสวมใส่ได้จริง)
 • การออกแบบสัญลักษณ์งาน (Mascot) ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น เช่น โปรแกรม Photoshop , Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่งดังนี้ jpg, psd, ai หรือ pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
 • การออกแบบสัญลักษณ์งาน (Mascot) ๑ ชิ้นงาน จะต้องประกอบด้วย 5 รูป 5 ความหมายของความสุข 5 ประการ ได้แก่
  • รูปตัวแทนของคำว่าฉางโซ่ว (มีอายุอันยืนยาว)
  • รูปตัวแทนของคำว่าฟู่กุ้ย (มั่งคั่งร่ำรวย)
  • รูปตัวแทนของคำว่าคังหนิง (สุขภาพดีปราศจากโรคภัย)
  • รูปตัวแทนของคำว่าเห่าเต๋อ (คุณธรรมอันประเสริฐ)
  • รูปตัวแทนของคำว่าซ่านจง (สู่สวรรค์)
 • สัญลักษณ์งาน (Mascot) จะต้องมีการใช้สีหลักของงาน (RGB : 249,213,83 , CMYK : 3,16,76,0) และมีโลโก้ของสมาคมศิลป์ภูเก็จปรากฏอยู่
 • การออกแบบสัญลักษณ์งาน (Mascot) สามารถออกแบบในอิริยาบถต่างๆได้
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อสัญลักษณ์งาน (Mascot) และอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่นและดัดแปลง รูปภาพตัวละครหรือสัญลักษณ์งาน (Mascot) ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วงว่ามีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น สมาคมฯ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล และผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบความผิดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นๆเอง
 • กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว
 • สัญลักษณ์งาน (Mascot) ที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
 • กรณีพบผู้ที่นำสัญลักษณ์งาน (Mascot) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือนำไปใช้โดยไม่ขออนุญาติ สมาคมฯ มีสิทธิ์ฟ้องร้อง และดำาเนินคดีตามกฎหมาย
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการส่งผลงาน และหลักฐานการสมัคร

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ภาพสี ขนาดความละเอียดภาพสูง High Resolution ส่งเป็นไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai หรือ pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi) รูปแบบการส่งผลงานต้องเป็นไปตามฟอร์มที่ทางโครงการกำหนดไว้ สามารถเพิ่มเติมคำอธิบายได้ตามความเหมาะสม
 • ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ Facebook : สมาคมศิลป์ภูเก็จ) พร้อมกรอกข้อมูลแนวคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนชัดเจน โดยวิธีการพิมพ์เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด ส่งเป็นไฟล์ jpg หรือ pdf
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ส่งเป็นไฟล์ jpg หรือ pdf
 • ส่งผลงาน แบบฟอร์มใบสมัคร และส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาทาง Email : phuketartassociation@gmail.com ตั้งชื่อเรื่องว่า ส่งผลงานประกวด MASCOT ตามด้วยชื่อเจ้าของผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2567

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้

 • แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 20 คะแนน
 • การสื่อความหมายเกี่ยวกับงานภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ (Phuket World Arts Creative City) จำนวน 20 คะแนน
 • ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ จำนวน 30 คะแนน
 • ความโดดเด่น จดจำง่าย และความเด่นชัด จำนวน 15 คะแนน
 • ความเหมาะสมกับการใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์ (สามารถนำมาผลิตเป็นชุด Mascot ที่คนสามารถสวมใส่ได้จริง) จำนวน 15 คะแนน

กำหนดระยะเวลาส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 23.59 น.

ประกาศผลและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • ประกาศผลการตัดสินทาง Facebook : สมาคมศิลป์ภูเก็จ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567
 • แจ้งผลทางโทรศัพท์ผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบ MASCOT โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และต้องมารับเงินรางวัลด้วยตนเอง ที่สมาคมศิลป์ภูเก็จ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทาผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องวาดรูปด้านประกอบของ MASCOT แต่ละตัวเพิ่มอีกตัวละ 3 ด้าน ได้แก่ รูปด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และจะต้องวาดท่าทางประกอบของ MASCOT เพิ่มอีกตัวละ 2 ท่าทางตามที่คณะกรรมการกำหนด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ ประกาศผลการตัดสิน เมื่อทางผู้ส่งผลงานวาดท่าทางประกอบของ MASCOT ครบและผ่านความเห็นชอบจากสมาคมศิลป์ภูเก็จแล้ว ทางผู้ได้รับรางวัลจึงสามารถเข้ามารับเงินรางวัลได้ หากทางผู้ที่ได้รับรางวัลมิได้วาดท่าทางประกอบเพิ่มเติมตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้จะถือว่า ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการขอรับเงินรางวัล ผลงานที่วาดท่าทางประกอบเพิ่มเติมจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง สมาคมศิลป์ภูเก็จ และสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์และเผยแพร่ลงในสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศอื่นๆได้

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

ติดต่อการสอบถาม

 • สมาคมศิลป์ภูเก็จ เลขที่ 65/8 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
 • โทรศัพท์ 093 574 6902 ในวันและเวลาราชการ
 • Facebook : สมาคมศิลป์ภูเก็จ (www.facebook.com/สมาคมศิลป์ภูเก็จ)
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.พ. 2024 (All day) to 05 มี.ค. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.