^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

BRAND’S ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่" ชิงเทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 22 ปี
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 2 ผลงานเท่านั้น
 • ครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ลักษณะของผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบลายเสื้อยืดด้วยตนเองเท่านั้น แนวความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อ "Give Blood Give Lives...พลังเล็กๆ ยิ่งใหญ่" อธิบายความหมายของรายละเอียดที่ปรากฏในผลงานและแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ (อธิบายข้อมูลในใบสมัคร)
 • เสื้อที่ออกแบบ จะเป็นเสื้อยืด คอกลม โดยให้ออกแบบเฉพาะด้านหน้าของเสื้อยืดเท่านั้น
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ต้นฉบับของ Adobe illustrator (.ai) และไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล
 • ภาพ เนื้อหาและข้อความบนเสื้อยืด ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมด ต้องไม่เคยผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
 • ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแบบได้ตามความเหมาะสม และเผยแพร่ สู่สาธารณะได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา (ต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วน ชัดเจน และส่งไฟล์ผลงาน มาที่ email : Project.nbc@redcross.or.th โดยรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านทาง
  • www.facebook.com/nbctrc
  • www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้แทนจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 3 คน
 • ผู้แทนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 2 คน

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายเสื้อ 60 คะแนน
 • ภาพและข้อความ สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตามหัวข้อที่กำหนด 40 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • างวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

การรับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะประสานงานและแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 • กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หากไม่มารับรางวัลตามกำหนดที่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1743

File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2024 (All day) to 31 มี.ค. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.