^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์"

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์" Theme "Moving Forward to a New Era of Closer Friendship and Common Prosperity" (ร่วมแรง รวมใจ รุ่งเรือง) ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศณียบัตร

กติกาการประกวด

 • การประกวดตราสัญลักษณ์เปิดรับผลงานจากผู้เข้าประกวดสัญชาติไทยและสัญชาติฟิลิปปินส์ ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์
 • อนุญาตให้ผู้เข้าประกวด ๑ ท่าน ส่งเข้าประกวดเพียง ๑ ผลงานเท่านั้น
 • เปิดรับผลงานจากผู้เข้าประกวดแบบบุคคลเท่านั้น และจะไม่อนุญาตการเข้าร่วมแข่งขันแบบกลุ่มหรือในนามบริษัท
 • ตราสัญลักษณ์ (logo) จะต้องถูกออกแบบภายใต้ธีม “Moving Forward to a New Era of Closer Friendship and Common Prosperity” (ร่วมแรง รวมใจ รุ่งเรือง) ซึ่งเป็นธีมของการครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์
 • รายละเอียดผลงาน
  • ออกแบบในขนาด A4 โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมออกแบบกราฟิกใดก็ได้
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG โดยมีความละเอียดขั้นต่ำ ๓๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว (DPI)
  • ใช้พื้นภาพสีขาวหรือพื้นภาพโปร่งใส
  • ต้องนำองค์ประกอบและสีของธงชาติไทยและธงชาติฟิลิปปินส์เป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการทำเครื่องหมาย ลายน้ำ ลายเซ็น อักษรย่อ หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ส่งเข้าประกวด
 • ในการนำส่งผลงาน ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุคำอธิบายผลงานสั้นๆ เกี่ยวกับแนวคิด (concept) การออกแบบ (design) และองค์ประกอบ (elements) ของตราสัญลักษณ์ ไม่เกิน ๓๐๐ คำ เป็นภาษาอังกฤษ
 • การนำส่งผลงาน
  • สามารถส่งผลงานได้ที่ philthai75thlogocontest@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่องว่า 75 Years of Philippines - Thailand Relations - [ชื่อเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ]
   ตัวอย่างเช่น “75 Years of Philippines - Thailand Relations – [Somchai Jaidee]”
  • ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นภาษาอังกฤษ (๑) ชื่อและนามสกุล ตามที่ระบุในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (๒) อายุและวันเกิด (๓) เพศ (๔) เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเบอร์ติดต่ออื่นๆ (๕) อีเมล (๖) ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
  • ผู้เข้าประกวดต้องแนบไฟล์รูปหรือแสกนเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง มาในอีเมลเมื่อส่งผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดต้องนำส่งผลงานภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๐๐ น. (เวลาไทย)
 • ผลงานส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสินโดยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • แนวคิดและความข้องเกี่ยวกับหัวข้อ (Concept/Relevance) - ๔๕%
  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) - ๓๐%
  • ภาพรวมของผลงาน (Overall Impact) - ๑๕%
  • ความคิดริเริ่ม (Originality) - ๑๐%
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เผยแพร่ผลงานในช่องทางใดๆ ก็ตามก่อนวันประกาศผลผู้ชนะ
 • ประกาศผลผู้ชนะในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศ กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จะติดต่อไปยังผู้ชนะทางอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • ผู้ชนะเลิศการประกวด (๑ รางวัล) และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย (๔ รางวัล) จะได้รับประกาศณียบัตร และเงินรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล - ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล - ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวดเอง ไม่เคยนำส่งเข้าประกวดในรายการอื่นมาก่อน และไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม โดยผู้ชนะเลิศการประกวด และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยต้องยอมรับการเปิดเผยชื่อและนามสกุลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชน สำหรับการประกาศผลการประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์”
 • ผู้ชนะเลิศการประกวดต้องจัดส่งไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฟิลิปปินส์” และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ผลงานชนะเลิศตามที่เห็นสมควรหากจำเป็น

ติดต่อสอบถาม
อีเมล philthai75thlogocontest@gmail.com

File attachments: 
หมดเขต: 
26 ม.ค. 2024 00:00 to 29 ก.พ. 2024 23:00

Members Online

There are currently 0 users online.