^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รูปแบบการประกวด
คลิปวิดีโอ ไม่เกิน 3 นาที เพื่อนําไปถ่ายทอดผ่านทาง Tiktok และ Youtube ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีอายุไม่เกิน 25 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่
  • ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีครูหรืออาจารย์ให้การรับรอง จํานวน 1 คน และมีตําแหน่งเป็นครูหรืออาจารย์ประจําของสถานศึกษานั้น ๆ
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้แนวคิด "สูงวัย สุขภาพดี กับ อย."
 • ประเภทบุคลากรสาธารณสุข เช่น สสจ./สสอ./รพสต./อสม. ภายใต้แนวคิด "อย.ขอไม่ยาก /สูงวัย สุขภาพดี กับ อย."
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุข เช่น สสจ./สสอ./รพสต./อสม.

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามข่าวสารการประกวดได้ทาง Facebook Fanpage: FDA Thai
 • การสมัครแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทบุคคลากรสาธารณสุข ผู้สมัครส่งผลงานได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยไม่จํากัดจํานวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อคน)
 • ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ส่งผลงาน พร้อมแนบใบสมัคร มาที่อีเมล : pcamedia66@gmail.com ใช้ชื่อหัวเรื่อง (Subject) : ส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทเด็กและเยาวชน/ประเภทบุคคลทั่วไป/ประเภทบุคคลากรสาธารณสุข
 • ความละเอียดของผลงานต้องไม่ต่ํากว่า 1920x1080 pixel หรือ 1080x1920 pixel ไฟล์นามสกุล mp4 หรือ mov
 • แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการได้ที่ www.oryor.com, www.fda.moph.go.th และ FDA Center เท่านั้น
 • ลักษณะสื่อต้อง
  • ไม่ผิดกฎหมาย
  • ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
  • ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ยั่วยุ และสร้างความเกลียดชัง
  • ไม่ส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลง เสียงประกอบภาพหรือผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยนําไปเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถนําไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ อย. จะให้เครดิตเจ้าของคลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลงานเข้าประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รอบสุดท้ายถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 30 เมษายน 2567 ทาง Facebook : FDA Thai
 • มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด และงานมอบรางวัลสําหรับคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ในเดือนมิถุนายน 2567

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
 • รูปแบบการนําเสนอ (วิธีการเดินเรื่องน่าสนใจชวนติดตาม) 30%
 • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กําหนดและมีความถูกต้องของข้อมูล 20%
 • คุณภาพและเทคนิคในการถ่ายทํา (การตัดต่อภาพและเสียง) 20%

ช่วงคะแนนที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม 90 คะแนนขึ้นไป
 • รางวัลดีเด่น 80 - 89
 • รางวัลดีมาก 70 - 79
 • รางวัลชมเชย 60 - 69

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 5 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีเด่น 10 รางวัล ๆ ละ 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีมาก 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้แนวคิด "สูงวัย สุขภาพดี กับ อย."
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 5 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีเด่น 10 รางวัล ๆ ละ 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีมาก 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทบุคลากรสาธารณสุข เช่น สสจ./สสอ./รพสต./อสม. ภายใต้แนวคิด "อย.ขอไม่ยาก/สูงวัย สุขภาพดี กับ อย."
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 5 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีเด่น 10 รางวัล ๆ ละ 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีมาก 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลการมีส่วนร่วม จํานวน 200 รางวัล ๆ ละ 500 บาท สําหรับผู้ส่งผลงาน 200 คนแรกที่เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กําหนดและข้อมูลมีความถูกต้องเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 0 2590 7113
 • E-Mail : pcamedia66@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ม.ค. 2024 08:30 to 29 ก.พ. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.