^ Back to Top

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หนังสือที่รับเข้าประกวด แบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้

 • หนังสือสารคดี ที่มิใช่หนังสือเรียนหรือมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะจะให้เป็นหนังสือเรียน มี ๓ ด้าน ได้แก่
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ
  • การท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ
 • หนังสือนวนิยาย
 • หนังสือกวีนิพนธ์
 • หนังสือรวมเรื่องสั้น
 • หนังสือสําหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี
 • หนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี มี ๒ ประเภท ได้แก่
  • บันเทิงคดี
  • สารคดี
 • หนังสือสําหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี มี ๓ ประเภท ได้แก่
  • บันเทิงคดี
  • สารคดี
  • บทร้อยกรอง
 • หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี ๓ ประเภท ได้แก่
  • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสําหรับเด็ก (อายุ ๖ - ๑๑ ปี)
  • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป)
  • การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์
 • หนังสือสวยงาม มี ๒ ประเภท ได้แก่
  • สวยงามทั่วไป
  • สวยงามสําหรับเด็ก

ผู้มีสิทธิ์ส่งหนังสือเข้าประกวด
สํานักพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทําภาพประกอบ ผู้ออกแบบและจัดทํารูปเล่ม ผู้จัดพิมพ์ โรงพิมพ์ ส่วนราชการ สมาคม และผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของหนังสือที่จะส่งเข้าประกวด

 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นเอง และมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
  • เป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเลข พ.ศ. ตีพิมพ์ชัดเจนไว้ในหนังสือ
  • เป็นหนังสือภาษาไทยที่จัดทําหรือผลิตโดยสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
  • เป็นหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดได้
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • หนังสือสารคดี เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียวหรือหลายคน มีโครงเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน มีเนื้อเรื่องรวมภาพไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน้า (หนังสือขนาด ๑๖ หน้ายก) หรือ ๘๐ หน้า (หนังสือขนาด ๘ หน้ายก)
  • หนังสือนวนิยาย เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียวและเป็นผลงานที่มิได้แปลหรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น
  • หนังสือกวีนิพนธ์ เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว มีเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ แต่รวมพิมพ์เป็นเล่มมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บท ตามลักษณะฉันทลักษณ์ไทย หากนําเรื่องที่เคยลงพิมพ์มาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจํานวนเรื่องทั้งหมด
  • หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นหนังสือรวมผลงานเขียนของผู้ประพันธ์คนเดียว มีจํานวนเรื่องไม่น้อยกว่า ๘ เรื่อง จํานวนหน้าไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า (๕ ยก หนังสือขนาด ๑๖ หน้ายก) และ ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยรวมพิมพ์เป็นเล่มมาก่อน อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของจํานวนเรื่องทั้งหมด
  • หนังสือสําหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี เป็นหนังสือที่มีสัดส่วนเนื้อหา และภาพประกอบเหมาะสมกับวัย อาจจะเป็นนิทาน หรือเสริมความรู้ให้เกิดความสนุกสนานและสร้างสรรค์จินตนาการ
  • หนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
   • บันเทิงคดี เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย และหรือสารบันเทิง เขียนได้ทั้งแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการของเด็ก
   • สารคดี เป็นหนังสือที่สร้างเสริมความรู้ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • หนังสือสําหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
   • บันเทิงคดี เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย และ หรือสารบันเทิง
   • สารคดี เป็นหนังสือจะมีโครงเรื่องเดียวกันหรือหลากหลาย เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียวหรือหลายคนก็ได้
   • บทร้อยกรอง เป็นหนังสือรวมบทร้อยกรองของผู้ประพันธ์คนเดียว มีเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ เนื้อหาเหมาะสมกับเยาวชน รวมพิมพ์เป็นเล่มและมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บท หรือมากกว่า ตามลักษณะฉันทลักษณ์ไทย หากนําเรื่องที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มารวมเล่ม ต้องมีจํานวน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ ๑๐๐ บท พร้อมระบุข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ด้วย
  • หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
   • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสําหรับเด็ก (อายุ ๖ - ๑๑ ปี)
   • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป)
    หมายเหตุ ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ประเภท เป็นหนังสือที่มีเรื่อง และภาพต่อเนื่องกันและไม่ซ้ำกัน เป็นการ์ตูนหรือภาพสมจริงก็ได้ เป็นเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ หน้า
   • การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนังสือที่มีการเล่าเรื่องด้วยภาพในรูปแบบการ์ตูน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบภาพและจัดวางรูปเล่มอย่างสร้างสรรค์ที่ตอบแนวคิดหลักอย่างเป็นเอกภาพ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ หน้า
  • หนังสือสวยงาม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
   • หนังสือสวยงามทั่วไป (อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป)
   • หนังสือสวยงามสําหรับเด็ก (อายุ ๓ - ๑๑ ปี)
    หมายเหตุ ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ประเภท เป็นหนังสือที่มีองค์ประกอบของหนังสือสวยงามทางศิลปะและระบบการจัดพิมพ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • หนังสือที่ส่งเข้าประกวดทุกกลุ่มต้องเป็นหนังสือที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
 • หนังสือสารคดี พิจารณาเนื้อเรื่อง ความถูกต้องตามหลักวิชา ความสมบูรณ์ของข้อมูล มีการอ้างอิง ความทันสมัย แนวความคิด ความสมเหตุสมผล ท่วงทํานองการประพันธ์ ความเพียรพยายามในการประพันธ์ ภาษาที่ใช้ สารประโยชน์ และภาพประกอบ
 • หนังสือนวนิยาย พิจารณาเนื้อเรื่อง องค์ประกอบของนวนิยาย ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กลวิธีการประพันธ์และวรรณศิลป์
 • หนังสือกวีนิพนธ์ พิจารณาสุนทรียภาพ ฉันทลักษณ์ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
 • หนังสือรวมเรื่องสั้น พิจารณาเนื้อเรื่อง วรรณศิลป์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสารประโยชน์
 • หนังสือสําหรับเด็ก พิจารณาคุณค่า สารประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการอ่าน เพื่อการดํารงชีวิตและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สํานวนโวหารถ้อยคํา วิธีเรียบเรียง ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาพประกอบ การออกแบบและจัดทํารูปเล่ม
 • หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ พิจารณาเนื้อเรื่องที่สนุก มีสารประโยชน์ และภาพที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การจัดแบ่งภาพหรือช่องภาพไม่สับสน ใช้ตัวอักษรขนาดเหมาะสม และอ่านง่าย
 • หนังสือสวยงาม พิจารณาคุณค่าความงามทางศิลปะของภาพองค์ประกอบและ ระบบการพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบหนังสือ การสร้างสรรค์แบบปก การจัดวางองค์ประกอบหน้า/ ตัวอักษร / ภาพประกอบ วิธีการผลิต การเย็บเล่ม การเข้าเล่ม และส่วนประกอบอื่น ๆ รวมทั้งสารประโยชน์ ของเนื้อหา

การส่งหนังสือเข้าประกวด

 • ส่งหนังสือพร้อมใบสมัครได้ที่
  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถนนราชดําเนินนอก
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
 • หนังสือที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้เรื่องละหนึ่งกลุ่ม แต่สามารถส่งหนังสือเข้าประกวดในกลุ่มหนังสือสวยงามได้ด้วย
 • ส่งหนังสือเข้าประกวด จํานวนเรื่องละ ๑๕ เล่ม ต่อ ๑ กลุ่ม
 • คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนหนังสือที่ส่งเข้าประกวด

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ - ๑

File attachments: 
หมดเขต: 
02 พ.ย. 2023 09:00 to 15 ธ.ค. 2023 15:30

Members Online

There are currently 0 users online.