^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023" ภายใต้แนวคิด "ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และโอกาสฝึกงานกับทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย หรือบริษัทพันธมิตร

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
 • สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า)
  • ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2)
 • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 1 - 4 คน (ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่านสามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนาภาพจากการทากิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนงานสื่อประชาสัมพันธ์ และวิดีโอที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

หมายเหตุ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหลังจากนี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2023

ช่องทางการสมัครและส่งผลงาน

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2023
 • ส่งแผนงานในรูปแบบไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB โดยใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ซึ่งมีจำนวนหน้าเฉพาะเนื้อหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาคผนวก) พร้อมหลักฐานการประกวด ได้แก่
 • สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวนิสิตนักศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน
 • สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ส่งไฟล์ทั้งหมดผ่านลิงก์ของทางโครงการ https://bit.ly/3F89C5P ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

กำหนดการ

 • แนะนำกิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 9 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566
 • การรับสมัคร 9 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับแผนงาน 25 ธันวาคม 2566
 • กิจกรรมเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย 8 มกราคม 2567
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย 26 มกราคม 2567
 • 20 ทีม เข้าร่วม Workshop 7-9 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • 10 ทีมสุดท้าย ปฏิบัติแผนรณรงค์จริงในมหาวิทยาลัย 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567
 • รอบชิงชนะเลิศและประกาศผล 5 เมษายน 2567
 • การทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น มิถุยายน 2567

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท
  • ได้รับตำแหน่ง Toyota Road Safety Ambassador
  • พร้อมบันทึกเกียรติประวัติไว้ใน Toyota Road Safety Hall of fame
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท สาหรับนิสิตนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
  • ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือพันธมิตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 80,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
  • ทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
  • ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (2 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลวิดีโอยอดเยี่ยม (3 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนการปฏิบัติแผนงานและรางวัลสาหรับการประกวดทุกท่าน จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทาเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในวันรับเงินสนับสนุนการปฏิบัติแผนงานและรางวัลสำหรับการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page: Toyota Campus Challenge
 • Website : www.toyota.co.th/campuschallenge2023
 • LINE Official : @campuschallenge
 • อีเมล: campuschallengebytoyota@gmail.com
 • โทร 083-931-1252 หรือ 083-819-1197
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ต.ค. 2023 08:30 to 25 ธ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.