^ Back to Top

ประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

ประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเครื่องหมายตราสินค้า บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ชิงรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย เท่านั้น
 • ไม่จํากัดเพศ และอายุ

แนวทางการออกแบบผลงานเครื่องหมายตราสินค้า

 • ตราสินค้า เป็นสิ่งที่บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด มีสิทธินําไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงตัวกิจการของบริษัทฯ
 • โดยแนวทางการออกแบบ มีดังต่อไปนี้
  • ออกแบบภายใต้แนวทางขององค์กร คือ "เรา คือ จิตอาสา ช่วยเหลือผู้เปราะบางเพื่อผู้เปราะบาง"
  • สื่อสารถึงความทันสมัย เป็นสากล
  • สร้างความแตกต่างที่ชัดเจน

ระยะเวลาการประกวด

 • สามารถส่งผลงานภายใน 15 ตุลาคม 2566 ทาง volunteerse.acc@gmail.com
 • รอบแรก รอบคัดเลือก ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะมีจํานวน 5 ผลงาน เท่านั้น ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงาน และภาพ ของผลงาน ที่ผ่านรอบคัดเลือก 5 ผลงาน ผ่าน www.facebook.com/volunteerssociatenterprises ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อนัดนําเสนอผลงานของตัวเอง ให้คณะกรรมการผู้ตัดสินบริษัทฯ ได้รับฟัง และ พิจารณาอีกหนึ่งครั้ง ท่านละไม่เกิน 10 นาที (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน 2566)
 • รอบที่สอง รอบตัดสิน ประกาศรายชื่อและภาพผลงานของผู้ชนะเลิศ เพียงหนึ่งเดียว เท่านั้น ผ่าน www.facebook.com/volunteerssocialenterprises ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ข้อตกลง

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะเป็นไปตามรายการต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน หากผลงานใด ไม่มีลักษณะ เพียงประการใดประการหนึ่ง ทางคณะกรรมการผู้ตัดสินของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผลงานเข้าพิจารณา
  • ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องดําเนินงาน โดยความคิด ความสามารถ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ ประกวด และผลงานการออกแบบดังกล่าว ต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ทั้งการนําส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มานําเสนอเป็นผลงานของตนเอง หากเกิดกรณีที่ผู้ส่งผลงานประกวดได้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรืออันมีเหตุทําให้คณะกรรมการผู้ตัดสินของบริษัทฯเชื่อหรือควรเชื่อว่าผู้สร้างสรรค์ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ผู้ส่งผลงานประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และหากเกิดความเสียหายไม่ว่าทางใด ๆ ก็ตาม ผู้ส่งผลงานประกวดจะเป็นผู้ชดใช้ให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เช่นกัน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นไม่ว่าจะเคยได้รับรางวัลหรือไม่
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และขัดต่อความความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใด ๆ ก็ตามเพื่อการจําหน่าย และโฆษณา
 • สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่มีสิทธิกล่าวอ้างหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของ ทั้งไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนใด ๆ พิเศษ และไม่มีสิทธิจําหน่าย จ่ายโอน ทําสําเนาคัดลอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามแก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคลอื่น
  • บริษัทฯ มีสิทธินําผลงานที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ไปแก้ไข ดัดแปลง ทําซ้ํา ทําขึ้นใหม่ หรือนําไปผลิต เป็นสินค้า หรือสิ่งอื่นใดเพื่อทางการค้า หรือการพาณิชย์ก็ตาม รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ ทําธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใช้ในกิจการบริษัทฯ และให้สิทธิองค์กรต่าง ๆ เช่นเดียวกันได้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อนแต่อย่างใด และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงยินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะสละสิทธิทั้งปวงในกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่มี หรืออาจจะมีอยู่ในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งได้โอนให้แก่บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด รวมถึงไม่จํากัดเพียงการห้าม บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือการกระทําการอื่นใดแก่งานออกแบบดังกล่าว และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ หรือแสดงชื่อ-สกุลเจ้าของผลงานประกอบเข้ากับผลงานการออกแบบที่ตกเป็นของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่เป็นการบังคับว่าบริษัทฯ จะต้องใช้หรือแสดงชื่อ-สกุลเจ้าของผลงานตามข้อนี้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดหนึ่งท่าน ต้องส่งเพียงผลงานเพียงหนึ่งเดียว เท่านั้น
 • คณะกรรมการตัดสินของบริษัทฯ มีสิทธิกําหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อตกลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ความเป็นส่วนตัว : สําหรับการร่วมประกวดครั้งนี้ บริษัทฯมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประกวด ตามข้อมูลที่สอบถาม ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อวัตถุประสงค์ คือ การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการประกวด และประกอบการเผยแพร่ผลงานการประกวด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประกวดแก่บุคคลภายนอกอื่น เว้นการเปิดเผยนั้นเป็นการโดยตรงเพื่อกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินบริษัทฯ

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
  • ไฟล์เครื่องหมายตราสินค้าไม่จํากัดสี และรูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
  • สกุลไฟล์ AI แบบ vector และ PDF
  • มีค่าความละเอียด 150 dpi ขึ้นไป
  • ไม่มีลายน้ํา ไม่มีกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • คําอธิบายแนวคิด ความหมาย และแรงบันดาลใจของเครื่องหมายตราสินค้า
 • การส่งผลงานเข้าประกวด
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ZsDJ6mNVmJKpSvhgMAZFA0AM2OfOCybW?usp=sharing
  • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน ได้ที่ volunteerse.acc@gmail.com
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นไปตามแนวทางการออกแบบผลงาน

รางวัลการประกวด
รางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล

 • เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • ที่พัก 1 คืน 2 วัน รวมอาหารเช้า รวมมูลค่า 5,000 บาท (การเข้าพักเป็นไปตามข้อกําหนดของที่พัก เท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม
Line OA : @wignangfah

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2023 08:30 to 15 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.