^ Back to Top

ประกวดทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม "โครงการ ศาสตร์ • ศิลป์ • ดิน • สยาม"

ประกวดทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม "โครงการ ศาสตร์ • ศิลป์ • ดิน • สยาม"

ศิลป์พิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภูมิปัญญา มูลนิธิดั่งพ่อสอน และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม "โครงการ ศาสตร์ • ศิลป์ • ดิน • สยาม" เนื่องใน "วันดินโลก" เพื่อส่งเสริม เชิดชู เรียนรู้ความสําคัญของ "แผ่นดิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 240,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • หัวข้อการประกวด "แผ่นดินแห่งความร่มเย็น" เด็กและเยาวชน
  • ระดับอายุ 10 - 13 ปี
   • ผลงาน 2 มิติ
   • (ขนาดกว้าว้ง X ยาว) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ระดับอายุ 14 - 17 ปี
   • ผลงาน 2 มิติ
   • (ขนาดกว้าว้ง X ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ระดับอายุ 18 - 21 ปี
   • ผลงาน 2 มิติ
   • (ขนาดกว้าว้ง X ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
 • หัวข้อการประกวด "จากดินสู่ความยั่งยืน"
  • ประชาชนทั่วไป ระดับอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ
  • (ขนาดกว้าว้ง X ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

ประเภทผลงานศิลปกรรม

 • จิตรกรรม (PAINTING) เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 • ภาพพิมพิพ์ (PRINTMAKING) เทคนิคการพิมพิพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน
 • สื่อผสม (MIXED MEDIA) ใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิค
 • ลายเส้น (DRAWING) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่าง ๆ

กําหนดระยะเวลา

 • กําหนดลงทะเบียนรับสมัคร 1 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2566
 • กําหนดส่งผลงาน
  • ไฟล์ภาพ : 15 พฤศจิกายน 2566
  • ผลงานจริง : 20 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งใบสมัครแบบ ONLINE ได้ที่ @SARTSILPDINSIAM พร้อมแนบภาพผลงาน แบบ JPG 2MB
 • ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น
 • พิมพ์ใพ์บสมัครแนบมากับผลงาน พร้อมทั้งระบุรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ชื่อผลงาน แนวคิด ไว้ด้านหลังผลงาน
 • ผลงานที่จัดส่งจะต้องเป็นผลงานพร้อมแสดง
 • ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของโครงการ ศาสตร์ ศิลป์ ดิน สยาม สามารถทําซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อนําไปใช้ในการผลิตและการประชาสัมพันธ์ได้
 • มีการป้องกันความเสียหายผลงาน ด้วยวัสดุแข็งแรงระหว่างการขนส่ง โดยจัดส่งไปที่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
  86 ถนนตรีเรีพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  โทร. 0867792921
 • ลงทะเบียนร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
  ได้ที่ HTTPS://FORMS.GLE/Q4BMT5FE1SUY5CSUA
 • ส่ง FILE ภาพผลงานไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
  ได้ที่ HTTPS://FORMS.GLE/LQJTHEQETQUAPKHW7
 • ส่งผลงานจริงได้ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งประกวด ต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ต้องไม่เป็นผลงานที่คัดลอกจากผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ใดมาก่อน โดยรูปแบบและแนวคิดต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ หากพบว่านําผลงานคัดลอกมาร่วมประกวดจะตัดสิทธิ์ทันที หรือรืหากผลงานดังกว่าวชนะการตัดสิน ผู้เข้าข้ประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม
LINE AD :@SARTSILPDINSIAM

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
240,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2023 08:30 to 10 พ.ย. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod