^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน), ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง", สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จํากัด และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จํากัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน-ไทยและประเทศอื่นๆ
 • แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 3-5 คน โดยแต่ละวิทยาลัยสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม
 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอาจารย์ปรึกษาทีมละ 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านดูแล ทีมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • การแข่งขันในครั้งนี้สนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันรวมทีมโดยมีนักศึกษาจีนกับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม ซึ่งแต่ละทีมมีจํานวน 3-5 คน ประกอบด้วยนักศึกษาต่างสัญชาติอย่างน้อย 2 สัญชาติ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาจํานวน 2 ท่าน

กําหนดการการแข่งขัน

 • ระยะเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น.
 • การอบรมก่อนการแข่งขัน วันที่ 21 ตุลาคม 2566
 • การแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 22 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 18 ธันวาคม 2566
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 ธันวาคม 2566

รางวัลการแข่งขัน

 • อัตราส่วนของรางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 คิดจากอัตราส่วนของจํานวนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็น 10% 20% และ 30%
 • ทีมอื่นๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลชมเชย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
 • รางวัลอื่นๆ
  • ทีมที่ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท
  • ทีมที่ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท
  • ทีมที่ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 4 , 5 และ 6 จะได้รับเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขัน (ประเทศไทย)
  ผู้ประสานงานนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง
  หมายเลขโทรศัพท์ 099-275-6663 อีเมล sinothai.edu@outlook.com
 • สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขัน (ประเทศจีน)
  ผู้ประสานงาน คุณหลิ่ว ฮวน
  หมายเลขโทรศัพท์ 400-006-1231 อีเมล liuh@bjbodao.com
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.ย. 2023 (All day) to 18 ต.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.