^ Back to Top

ประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก

ประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก

ศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเขตภาคตะวันออก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก ชิงรางวัล "พระครูโสภิตปัญญากร" พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประชันกลอนสด

 • เป็นนักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ทุกสังกัด
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกทุกจังหวัด
 • นักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นทีมจากสถานศึกษาเดียวกัน ทีมละ ๔ คน ไม่จำกัดเพศ
 • สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งได้ไม่เกิน แห่งละ ๒ ทีม

หัวข้อการประชันกลอนสด

 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • ให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๔ บท
  • หัวข้อ "เมืองไทยในวันนี้"
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  • ให้นักเรียนแต่งคำาประพันธ์ ๓ ประเภท
  • สักวา จำนวน ๑ บท หัวข้อ "ภัยไซเบอร์"
  • ดอกสร้อย จำนวน ๑ หัวข้อ "การเมืองไทย"
  • กลอนสุภาพ จำนวน ๒ บท "อนุรักษ์ทะเลไทย"
 • ระดับชั้นอุดมศึกษา
  • ให้นักศึกษาแต่งคฎประพันธ์ ๓ ประเภท
  • สักวา จำนวน ๑ บท หัวข้อ "เทคโนก้าวล้ำนำภัยทุกเมื่อ"
  • ดอกสร้อย จำนวน ๑ บท หัวข้อ "ชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
  • กลอนสุภาพ จำนวน ๔ บท "หน้าที่คนไทยใฝ่รักษ์แผ่นดิน"
 • กำหนดเวลาในการสมัครและส่งผลงานการประชันกลอนสดรอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.
 • ประกาศผลงานการประชันกลอนสดรอบคัดเลือกทีมที่เข้ารอบแรกทุกระดับชั้น ลำดับที่ ๑ ถึง ลำดับที่ ๕ (โดยไม่เรียงคะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 • กำหนดเวลาการประชันกลอนสด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้ทีมที่เข้ารอบการคัดเลือกทุกระดับชั้นในล าดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๕ เข้าร่วมการประชันกลอนสด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร(อภัย อภโย ปธ.๔) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หมายเหตุ สำหรับระดับอุดมศึกษา ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะแต่งคำประพันธ์ ๓ ประเภท คือ สักวา จำนวน ๑ บท ดอกสร้อยจำนวน ๑ บท และกลอนสุภาพ จำนวน ๒ บท

การส่งผลงานเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก

 • ให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์ค าประพันธ์ที่แต่งด้วยตนเอง และระบุข้อมูลผู้ส่งผลงาน (ตามตัวอย่างแนบท้าย) ดังนี้
  • ชื่อสถานศึกษา
  • ชื่อ – สกุลผู้ส่งผลงาน
  • ระดับของผู้ส่งผลงาน
  • ชื่อ – สกุล ครูผู้ควบคุมดูแล
  • ช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ point บันทึกไฟล์ PDF
 • ระยะเวลาในการส่งผลงาน
  • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงาน วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๓ ระดับ ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง ๓ ระดับ ระดับละ ๕ ทีม (โดยไม่เรียงคะแนน) จะต้องมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดระยอง
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ที่

รางวัลการประกวด

 • ทีมชนะเลิศ และทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ระดับชั้นละ จำนวน ๒ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 • ทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่รางวัล และรับเกียรติบัตร รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และรับเกียรติบัตร รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และรับเกียรติบัตร รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • ทีมรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท และรับเกียรติบัตร รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • สำหรับทีมที่ไม่เข้ารอบการคัดเลือก ลำดับ ๕ ทีมสุดท้าย รับเกียรติบัตรรางวัลเป็นผู้เช้าร่วมการประชันกลอนสด นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 • สำหรับครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ตามรางวัลที่สถานศึกษานั้น ๆ ได้รับรางวัลนี้

ติดต่อสอบถาม
คุณฉลาด สมพงษ์ ๐๘-๗๐๐๘-๓๑๑๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปวริศา แก้วพิลา

File attachments: 
หมดเขต: 
20 ก.ย. 2023 08:30 to 05 ต.ค. 2023 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.