^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "9 คำสอนของพ่อหลวง ร.9"

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "9 คำสอนของพ่อหลวง ร.9"

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "9 คำสอนของพ่อหลวง ร.9" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประเภทการประกวด

 • การประกวดชั้นมัธยมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กติกาการประกวด

 • สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "9 คําสอนของพ่อหลวง ร.9" เพื่อถ่ายทอดแนวคิด มุมมองการนําพรมราโชวาทของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคําบรรยาย เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของภาพ
 • ผู้สมัครวาดภาพลงบนกระดาษ ขนาด A4ขึ้นไป ไม่จํากัดประเภทของสีและเทคนิค
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้สมัครต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และเขียนคําบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลงานจะต้องไม่ผ่านการตกแต่งหรือดัดแปลงจากคอมพิวเตอร์
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 1 ผลงาน

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้ผลงานที่เคยส่งสมัครโครงการอื่น และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ติดสัญญาใดๆกับโครงการอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)
 • หากตรวจสอบพบการกระทําใดๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าผลงานและผลการตัดสินเป็นโมฆะ

กําหนดการ

 • กําหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - วันที่ 13 ตุลาคม 2566 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ในรายการ "CIB ทราบแล้วเปลี่ยน"ทาง Facebooke fanpage: ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)

การส่งผลงาน
นําส่งผลงานฉบับจริงแนบพร้อมใบสมัครนําส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์

ประกวดวาดภาพ "9 คําสอนของพ่อหลวง ร.9"
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)
รายการทราบแล้วเปลี่ยน ชั้น 25 อาคารพิทักษ์สันติ
เลขที่ 1106 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)
 • ข้าราชการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)
 • สื่อมวลชนประจําตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)

เกณฑ์การให้คะแนน
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อ "9 คําสอนของพ่อหลวง ร.9" คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยมีหัวข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนด 20 คะแนน
 • ที่มาและแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงามและเทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน

หมายเหตุ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) จํานวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
Facebook fanpage: ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
18 ก.ย. 2023 08:30 to 13 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.