^ Back to Top

แข่งขัน "SX2023 HACKATHON" หัวข้อ "Innovation for Social Inclusion"

แข่งขัน "SX2023 HACKATHON" หัวข้อ "Innovation for Social Inclusion"

Sustainability Expo 2023 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "SX2023 HACKATHON" หัวข้อ "Innovation for Social Inclusion" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นเยาวชน (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) อายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี
 • การแข่งขันเป็นประเภททีม โดยแต่ละทีมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
 • ผู้สมัครในทีมจะต้องมีความสามารถในด้าน Business/ Design/ Technology ทั้ง 3 ด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 คน
 • การสมัคร ส่งตัวแทนสมาชิก 1 คน กรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
 • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ SX2023 Hackathon

 • ทีมผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดของโครงการให้แก่ผู้จัดงานตามรูปแบบช่องทางและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดโดยรายละเอียดของโครงการจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • รายละเอียดของทีมผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ สถาบันการศึกษา หรือชื่อองค์กร
  • รายละเอียดของปัญหาและการแก้ไขที่นำไปสู่การสร้างความกลมกลืนอย่างสร้างสรรค์และ สร้างโอกาส สู่สังคมอย่างยั่งยืน  
 • ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดงานแล้ว ผู้จัดงานอาจจะมีการติดต่อไปยังทีมผู้สมัครตามช่องทางที่ได้ให้ไว้เพื่อขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา
 • ทีมผู้สมัครยืนยันว่ามีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของไอเดีย และ/หรือโครงการที่นำเสนอเพื่อการรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และไอเดีย และ/หรือโครงการที่นำเสนอไม่มีพันธะใดกับบริษัทอื่น
 • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Case Pitching จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการ ในวันที่ กำหนด โดยทีมผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีพ
 • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Final Pitching จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon และนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการในวันที่กำหนด ทางผู้จัดจะสนับสนุนค่าอาหารวันละ 500 บาทต่อท่านเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ทีมผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีพ  
 • การคัดเลือกและการตัดสินผู้สมัครให้ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้จัดงาน และดุลยพินิจในการการตัดสินของผู้จัดงานให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่สิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือดำเนินการส่งเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ผู้จัดงานได้ร้องขอ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนตามเงินรางวัลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิในการโต้แย้งการพิจารณาของผู้จัดงานแต่อย่างใด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงอนุญาตให้ผู้จัดงานทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การให้สัมภาษณ์ หรือการนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการ (Pitching) รวมถึงอนุญาตให้ผู้จัดงานนำเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการทีได้บันทึกไว้รวมถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของผู้จัดงาน โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด
 • หากผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามที่กล่าวข้างต้น หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดงานได้กำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งผู้จัดงานได้แจ้งให้ทราบแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิในการระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสิทธิใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ หากผู้จัดงานใช้สิทธิตามข้อนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องคืนเงินเงินรางวัลและเงินจำนวนใดๆ ที่ได้รับไปจากผู้จัดงาน รวมทั้งค่าเสียหาย (หากมี) ให้แก่ผู้จัดงาน ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้จัดงานได้ใช้สิทธิเพิกถอนหรือระงับสิทธิตามความในข้อนี้

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2566 เวลา 20.00 น.
 • รอบคัดเลือก
  • 14 กันยายน 2566
  • ประกาศผลรอบคัดเลือก 15 ทีม เข้าสู่รอบ Case Pitching
 • รอบ Case Pitching
  • 16 กันยายน 2566: ปฐมนิเทศ แจกโจทย์สำหรับการแข่งขันและความคาดหวังในผลงาน
  • 23 กันยายน 2566: นำเสนอผลงานในรอบ Case Pitching
  • 24 กันยายน 2566: ประกาศผลรอบคัดเลือก 7 ทีม เข้าสู่รอบ Final Pitching
 • รอบ Final Pitching ในงาน SX 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • 5-6 ตุลาคม 2566: กิจกรรม Hackathon
  • 7 ตุลาคม 2566: Final Pitching

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ปัญหาที่ต้องการแก้ไขต้องสร้างผลกระทบกับกลุ่มคนจำนวนมาก
 • นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเท่าเทียม
 • นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 • สามารถแสดงผลกระทบในเชิงปริมาณ

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
อีเมล sxhackathon@gmail.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 ส.ค. 2023 00:00 to 08 ก.ย. 2023 20:00

Members Online

There are currently 0 users online.