^ Back to Top

ประกวดแนวคิด "BAM สร้างแบรนด์"

ประกวดแนวคิด "BAM สร้างแบรนด์"

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ BAM ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "BAM สร้างแบรนด์" ชิงเงินรางวัลมูลค่รวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

โจทย์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ

 • การสร้าง Brand ในโลกยุคปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างไร
 • ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมไทย
 • ESG มีส่วนในการสร้าง Brand มากน้อยเเค่ไหน อย่างไร
 • เป้าหมายเพื่อให้ BAM เป็นที่รู้จักและจดจำ ทำอย่างไรและควรใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ วันที่เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องไม่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการตลาด
 • สมาชิกในทีมจำนวน 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาคณะ และชั้นปี
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
 • หากทีมหรือสมาชิกในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขการแข่งขันหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันรอบที่ 1 นำเสนอแผนการสร้าง Brand ผ่าน Presentation ไม่เกิน 10 หน้าในรูปแบบ PDF และคลิปวีดีโอโฆษณา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที โดย UPLOAD ไฟล์ทั้งหมดผ่าน Google drive (เปิดเป็นสาธารณะ) และแนบลิงค์ผลงานมาทาง www.bambrandcontest.com เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าเป็นการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดีดแปลง หรือแก้ไขจากผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น และมีการใช้สิทธิเรียกร้อง ในทางแพ่ง
 • หรือมีการร้องเรียนใดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และ BAM ขอสงวนสิทธิ์ ในการตันสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
 • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ BAM ทันที และ BAM มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ นำมาใช้พัฒนาต่อ และ/หรือเผยแพร่ และ/หรือกระทำการใดๆ ได้โดย BAM ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลความลับของ BAM และเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้อย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
 • ครอบครัวและญาติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM รวมถึงบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • การตัดสินของ BAM ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2566
 • งานเปิดตัวโครงการ และชี้แจงรายละเอียดโครงการ Onsite/Online @BAM ชั้น 17 วันที่25 กรกฏาคม 2566
 • ส่งแผนรอบคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 • คัดเลือกทีม วันที่1 - 10 กันยายน 2566
 • วันประกาศผล 20 ทีม วันที่ 11 กันยายน 2566
 • Training Onsite/Online @BAM ชั้น 17 วันที่ 15 กันยายน 2566
 • ส่งแผนรอบรองชนะเลิศ วันที่ 20 กันยายน 2566
 • คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 22 กันยายน 2566
 • วันประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 25 กันยายน 2566
 • วันนำเสนอผลงานรอบชนะเลิศ พร้อมประกาศผล / มอบรองวัล @BAM ชั้น 17 วันที่ 9 ตุลาคม 2566
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ www.bambrandcontest.com/home

เกณฑ์การตัดสินทั่วไป

 • ผลงานมีความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก 20 คะแนน
 • ผลงานมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนชัดเจน 20 คะแนน
 • ผลงานมีแนวความคิดทางการสร้าง Brand ที่โดดเด่น 5 คะแนน
 • ผลงานสามารถสร้างแรงจูงใจ และน่าสนใจ 10 คะแนน
 • ผลงานต้องมีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 40 คะแนน
 • ผลงานต้องสะท้อนการสร้าง Brand ที่ส่งผลเชิงบวกแก่ Stakeholder และสะท้อนความยั่งยืนขององค์กร 5 คะแนน

กณฑ์การตัดสิน Popular Vote

 • ผลงานคลิป Video ของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบส่งผลงานคลิป Video และแคปชั่น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566
 • ผลงานจะถูกเผยแพร่ทาง Youtube , Facebook และ Tiktok ของ BAM Thailand ใน วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 17:00 น. และนับยอดการเข้าถึง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • รวบรวมคะแนนโดยการนับยอด ไลก์และ แชร์ของทั้ง 3 Platform รวมกัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
  • 1 ยอด Like = 1 คะแนน
  • 1 ยอด Share = 2 คะแนน
 • รางวัล Popular Vote กดไลก์, กดเลิฟ, กดขํา, แอ็กชั่นอื่น ๆ นับเป็นไลก์ และจํานวนแชร์กี่ครั้งนับ เฉพาะตัวเลขที่โชว์บน BAM Thailand ในแต่ละ Platform เท่านั้น ยอด ไลก์และแชร์ที่เกิดขึ้นบน หน้า Social Media ของผู้ใช้งานอื่นจะไม่ถูกนํามานับเป็นคะแนน

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย / 2 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote Award เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : BAMBRANDCONTEST@GMAIL.COM
 • Line : @BAMBRANDCONTEST
 • โทร : 086-454-1438 (ในเวลาทําการ)
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 ส.ค. 2023 08:30 to 31 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.