^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

Huawei ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023" ชิงเงินสนับสนุนจาก XMAGE พร้อมใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน HUAWEI จากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้

ประเภทการประกวด

 • NIGHT WALK
 • ART & FASHION
 • OUTDOOR
 • PORTRAIT
 • HELLO LIFE
 • STORYBOARD
 • ACTION
 • STORYTELLING

เงื่อนไขการส่งภาพประกวด XMAGE Awards 2023

 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่บันทึกผ่านสมาร์ทโฟน Huawei เท่านั้น และอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลของบุคคลที่สามได้
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg และความกว้างต้องไม่น้อยกว่า 1,000 พิกเซล และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
 • ผลงานวิดีโอที่ส่งประกวดสามารถติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ แต่ต้องบันทึกผลงานต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟน Huawei เท่านั้น ข้อมูลของวิดีโอหนึ่งรายการต้องมีขนาดไม่เกิน 500 MB และวิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบ .mp4

หมายเหตุ ข้อมูล EXIF จะถูกนํามาใช้เป็นหลักฐานสําหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ ดังนั้นขอแนะน่าให้บันทึกข้อมูล EXIF ไว้เมื่อสร้างกาพถ่าย/วิดีโอ

ภาพที่ส่งประกวดจําเป็นต้องถ่ายด้วย สมาร์ทโฟน HUAWEI หรือไม่ ?
ภาพที่เข้าร่วมการประกวด XMAGE Awards ต้องถ่ายด้วยสมาร์ทโฟน HUAWEI โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องรุ่นที่ใช้

ระยะเวลากิจกรรม
กําหนดส่งชิ้นงานภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 23:00 น. (เวลาตามมาตรฐานปักกิ่ง GMT +8) หรือ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 22:00 น. (เวลาตามมาตรฐานประเทศไทย GMT+7)

รางวัลการประกวด

 • Grand prize winners (3)
  • เงินสนับสนุนจาก XMAGE จํานวน 10,000 USD
  • ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)
 • Best-in-Category winners (24)
  • เงินสนับสนุนจาก XMAGE จํานวน 1,500 USD
  • ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)
 • Runner-up winners (27)
  • เงินสนับสนุนจาก XMAGE จํานวน 1,000 USD
  • ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)
 • Honourable mentions (5)
  • เงินสนับสนุนจาก XMAGE จํานวน 500 USD
  • ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

ติดต่อสอบถาม

 • Official Mail: gallery@huawei.com
 • Official Mail(Europe): galleryEU@huawei.com
 • Official Instagram: @huaweixmageawards
File attachments: 
หมดเขต: 
08 มิ.ย. 2023 00:00 to 15 ส.ค. 2023 22:00

Members Online

There are currently 0 users online.