^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดทําตราสัญลักษณ์วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาฯ โดยการ ประกวดออกแบบ ใช้ในการสื่อสารสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการออกแบบตราสัญลักษณ์วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาฯ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 • เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ในการดําเนินการบริการวิชาการต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งในนามบุคคลไม่ใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินผลงาน

รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้น
 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ออกแบบไม่จํากัดเทคนิค โดยต้องออกแบบในรูปแบบสี และขาวดํา ไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (Al) เพื่อการปรับแก้ไข โดยมีรายละเอียดไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ DPI
 • ตราสัญลักษณ์ ๑ ผลงานจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
  • ข้อความที่สําคัญของตราสัญลักษณ์
   • รําลึก ๑๕๐ (อักษรไทย) ปี วันประสูติ
   • พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
  • บนตราสัญลักษณ์กําหนดใช้ตัวเลข ๑๕๐ เป็นอักษรไทย
 • คําอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงวโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายา ยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ โดยต้องพิมพ์พร้อมทั้งแนบเป็นไฟล์ .PDF เอกสารประกอบการอธิบายตราสัญลักษณ์ ขนาดไม่เกิน ๑๐ MB
 • ผลงานประกวดทุกผลงานต้องระบุรูปแบบตัวอักษร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยผู้สร้างสรรค์
 • องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์โดยภาพรวมให้สื่อผ่านแนวคิดของการออกแบบ สัญลักษณ์ของวโรกาสครบรอบวันประสูติ ๑๕๐ ปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่มีความร่วมสมัยเพื่อสื่อสารและเข้าถึงคนทุกรุ่นโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นภาพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสตรีที่เสียสละ เข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง ดํารงและอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินเกิดและวงศ์ตระกูลตลอดพระชนม์ชีพ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ โดยมิได้คัดลอก เลียนแบบ ทําซ้ำหรือดัดแปลงจากตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างสรรค์ผลงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างสรรค์ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขหรือดัดแปลงเพื่อการนําไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาฯ
 • การพิจารณาผลการตัดสินโดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้และหากตรวจสอบ พบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการฯ สามารถเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด
 • คณะกรรมการจัดการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดทุกกรณี และสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครส่งผลงานเข้าประกวด

 • เข้าเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th พร้อมอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
  • ลิงก์ผลงาน เช่น ลิงก์จาก Google Drive, One Drive ฯลฯ โดยลิงก์ดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่ต้องการแชร์ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์หากไม่ สามารถเปิดดูผลงานผ่านลิงก์ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  • ใบสมัครที่มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อย (แนบเอกสารรวมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด)
 • สิ้นสุดการรับผลงาน วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๕๙ น.
 • ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางหน้าเพจ Facebook และเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และเพจมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

หมายเหตุ

 • องค์กรดําเนินการ โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ ฝ่ายเหนือ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินรางวัล ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากพ้นกําหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับเงินรางวัล สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวดที่ระบุไว้ข้างต้น

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน
รางวัลชนะเลิศจะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายา และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน จะถือเป็น ที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐๕๓-๙๔๔๘๓๒ และ ๐๕๓-๙๔๔๘๒๙ (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เพจมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
 • E-mail: fofacontest@outlook.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 พ.ค. 2023 (All day) to 09 มิ.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.