^ Back to Top

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ" ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ชิงเงินรางวัลมูลค่า 178,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมือง ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ผลิตสื่อสร้างความเป็นพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"
 • เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองผ่านสื่อสร้างสำนึกพลเมืองที่ได้จัดทำขึ้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ต้องศึกษาเนื้อหาสาระเรื่อง ความรับผิดชอบ จากคลิปวิดีโอการอบรมความรู้เรื่อง "ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบ" ของสถาบันพระปกเกล้า โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งคลิปวิดีโอดังกล่าวให้ภายหลังจากได้รับใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น และเป็นผลงานที่จัดท าขึ้นใหม่ โดยเนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือลอกเลียนแบบผลงานอื่น ๆ

รูปแบบสื่อที่ส่งเข้าประกวด

 • นิทานภาพ ขนาดเล่ม 21ซม. x 21ซม. จำนวนไม่เกิน 16 หน้า
 • คลิปวิดีโอ (ความยาวระหว่าง 3-5 นาที) ในรูปแบบ MP4

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัคร-ผลงานการประกวด 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566
 • จัดส่งคลิปวิดีโอการอบรมความรู้ "ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบ" 1 - 30 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลการพิจารณาผลงาน ภายในเดือนกันยายน 2566
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ภายในเดือนตุลาคม 2566 (สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล)
 • พิธีมอบรางวัลและใบเกียรติคุณ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร
 • ระยะเวลาการส่งใบสมัครผลงานประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566
 • การส่งใบสมัครมายังสถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางดังนี้
  • ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
   นายคมกฤช เพ็ญสุข สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
   เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
  • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : komgrit@kpi.ac.th
   หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่สมบูรณ์สถาบันจะไม่นำมาพิจารณาในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ
 • การประกาศผลการประกวดจะดำเนินการผ่านเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า (www.kpi.ac.th)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคล
  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 16,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท (18,000)
 • ประเภททีม
  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 24,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (30,000)

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล และร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาค่ายผู้นำสร้างสำนึกพลเมืองตามที่สถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานร่วมจัด กำหนดภายในเดือนตุลาคม 2566 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานร่วมจัด กรณีผู้ได้รับรางวัลประสงค์นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานร่วมจัดก่อน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณคมกฤช เพ็ญสุข
  • โทรศัพท์ (02) 141 9522, 087-794-2166
  • e-mail: komgrit@kpi.ac.th
 • คุณน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
  • โทรศัพท์ (02) 141 9528, 085-804-3511
  • e-mail: namphueng@kpi.ac.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
178,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 พ.ค. 2023 08:30 to 30 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.