^ Back to Top

ประกวดออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน "The Young Energy Designer Award 2023"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน "The Young Energy Designer Award 2023" ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คุณสมบัติ

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเสนอผลงานภายใต้ชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น โดยสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง สามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.ปี 1-2 หรือเทียบเท่า) เท่านั้น ประกอบด้วยสมาชิก 8 คน และสมาชิกในทีมต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล1ท่าน(ต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น) และใบสมัครจะต้องลงนามรับรองโดย คณบดี หรือผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนหากทีมใดมีผลงานเข้ารอบมากกว่าหนึ่งผลงาน โครงการฯจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันในการเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการได้หนึ่งผลงาน เท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ยกเว้นกรณีสุดวิสัยและต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด เท่านั้น

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบของการเข้าร่วมการประกวดที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดกำหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมแข่งขันต้องมีส่วนร่วม และเข้าใจขอบเขตและวิธีการดาเนินงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
 • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และ/หรือการประดิษฐ์ที่มีการทำ/คิดร่วมกับชุมชนหรือบุคคลอื่นได้แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องระบุขอบเขตผลงานของตนเองอย่างชัดเจน รวมถึงมีเอกสารยินยอมจากผู้ร่วมในแนวคิด/ผลงานนั้น และผลการตัดสินจะขึ้นอยู่กับผลงานเฉพาะส่วนของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
 • ทีมแข่งขันที่ส่งผลงานที่เคยชนะหรืออยู่ระหว่างการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องแจ้งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับทราบ ตั้งแต่ช่วงการสมัครและตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการผิดข้อตกลงและไม่ได้แจ้ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ทีมที่เข้ารอบจะต้องให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ มีสาระสาคัญที่แตกต่างจากผลงานที่ได้ส่งประกวดในโครงการอื่น แต่อาจมีเทคโนโลยีหลัก (core tech) คล้ายคลึงกับโครงการอื่นได้โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานเฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านั้น
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ทาการแจ้งล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน เมษายน - พฤษภาคม 2566
 • วันสุดท้ายของการรับเอกสารข้อเสนอโครงการ 31 พฤษภาคม 2566
 • พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 ทีม มิถุนายน 2566
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้าค่ายอบรม มิถุนายน 2566
 • ผู้แข่งขันพัฒนานวัตกรรม กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
 • พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รางวัล กันยายน 2566
 • ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล ตุลาคม 2566

หมายเหตุ ขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ระดับปริญญาตรี
  • รางวัลชนะเลิศ 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 3 รางวัล
 • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส.ปี 1-2
  • รางวัลชนะเลิศ 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จํานวน 3 รางวัล

หมายเหตุ เงินรางวัลไม่รวมเงินค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ทีมละ 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล theyoungenergydesigneraward@gmail.com
 • เบอร์โทร 02 184 2728
 • Facebook : www.facebook.com/theyoungenergydesigner
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 เม.ย. 2023 08:30 to 31 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.