^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home"

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home"

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่พระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้สังคมหันมาสนใจ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาเพื่อหาข้อเสนอและการปฏิบัติที่เราเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 • เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยพันธกิจ "วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา"

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครประกวดคลิปวีดีโอ

 • จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ "วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา" โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก: บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 • ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที
 • ประเภทการจัดประกวดคลิปวีดีโอประกอบด้วย
  • ประเภทคลิปวีดีโอภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป หรือส่งคลิปวีดีโอในนามองค์กร
  • ประเภทคลิปวีดีโอภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
  • ประเภทคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี
 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดประเภทคลิปวีดีโอภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี หรือ ประเภทคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี ต้องไม่ซ้ำกัน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน
 • สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก สำหรับหนังสือรับรองการร่วมโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ
 • ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยืนยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ
 • การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปวีดีโอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำคลิปวีดีโอขึ้น "UNLISTED YouTube" และ ส่งลิงค์ URL พร้อมกรอกฟอร์มใบสมัคร   
  • กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่​ 30​ มิถุนายน พ.ศ.​ 2566 เวลา 24.00 น.
  • หากเกินกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคลิปวีดีโอออกจากการพิจารณา
 • กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล: วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 092-714-7818
 • www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com/contact
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2023 (All day) to 30 มิ.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.