^ Back to Top

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง. "SAO Mascot Contest"

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง. "SAO Mascot Contest"

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ สตง. "SAO Mascot Contest" ภายใต้แนวคิด "รู้จัก รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง." เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

กรอบแนวคิดในการประกวด

 • การออกแบบต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของ สตง. บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และพันธกิจที่สําคัญมีความสวยงามทางศิลปะ ทันสมัย มีเอกลักษณ์และจดจําได้ง่ายในฐานะมาสคอตของ สตง.
 • สามารถออกแบบได้ทั้งในรูปแบบ คน สัตว์ สิ่งของ และอื่น ๆ พร้อมคําอธิบายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดในการออกแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
 • ต้องมีภาพประกอบหลักที่มองเห็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง (ซ้ายและขวา) รวมทั้งอาจมีภาพอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ
 • ต้องตั้งชื่อของผลงาน (การ์ตูนสัญลักษณ์) ที่สื่อความหมายได้
 • ต้องมีสีหลักของ สตง. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ได้แก่ สี #973121

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ นําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือนําภาพใดภาพหนึ่งมาทําซ้ํา ดัดแปลง และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด ไม่เคยเผยแพร่ในวงกว้าง และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีการลอกเลียนแบบในลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานที่ใช้ในการสมัครจะถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําอันมีผลตามกฎหมาย
 • ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบด้วยการวาดภาพ ลงสี และ/หรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกที่แสดงให้เห็นภาพทั้งมุมมองด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง (ซ้ายและขวา) ของมาสคอตโดยต้องส่งผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ในขนาด A4 พร้อมระบุชื่อ–นามสกุล อายุ ที่อยู่/สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของ สตง. ในการปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้โดย สตง. จะติดต่อผู้ชนะการประกวดเพื่อรับไฟล์นามสกุล .ai เพื่อนํามาปรับใช้กับงานจริง
 • หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กําหนดระยะเวลา

 • กําหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566
 • จัดกิจกรรม Workshop สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
 • กําหนดส่งผลงานภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (www.audit.go.th) และสื่อสังคมออนไลน์ของ สตง. (Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok)

หมายเหตุ อาจมีการปรับระยะเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม

การส่งผลงาน
ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานที่แสดงให้เห็นภาพทั้งมุมมองด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง (ซ้ายและขวา) ของมาสคอต โดยต้องส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi ในขนาด A4 โดยตั้งชื่อไฟล์ พร้อมระบุชื่อหัวข้อ "ประกวดออกแบบมาสคอต สตง." ของ (ชื่อ-นามสกุล) ส่งมาทางอีเมล auditcontest@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 (โดย สตง. จะมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 40 คะแนน
  • การเลือกการ์ตูนสัญลักษณ์: คน สัตว์ สิ่งของ หรือ ตัวแทนอื่น ๆ ในการนํามาใช้พัฒนา
  • ความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • การสื่อความหมายถึงความเป็น สตง. (การตั้งชื่อ และคําอธิบาย) 30 คะแนน
 • ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการนําการ์ตูนสัญลักษณ์มาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • Email : auditcontest@gmail.com
 • โทร : 0 2271 8000 ต่อ 2221 2222 2223

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.พ. 2023 08:30 to 31 มี.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.