^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

ประกวดวาดภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับกรมศิลปากร และกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร โดยอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย ตาก พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และของที่ระลึกมากมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้มรดกโลกของไทย และเกิดความภาคภูมิใจตระหนัก ในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) หรือเทียบเท่า
 • กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สังกัดสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย ตาก พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • หนึ่งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ไม่เกิน 4 คน เท่านั้น
 • ให้ผู้เข้าประกวดวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (A2) ขนาดของกระดาษ 42 x 59.4 เซนติเมตร ที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น ห้ามนําภาพร่างหรือผลงานอื่นๆ เข้ามา ในสถานที่แข่งขัน
 • ไม่จํากัดประเภทของสี หรือเทคนิคที่ใช้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ตามถนัด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมสี และอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ มาเอง ทางคณะกรรมการมีให้เฉพาะกระดาษเท่านั้น
 • ภาพที่เข้าประกวดทุกภาพต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ชื่อ - นามสกุล ผู้แข่งขัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ชื่อภาพและคําบรรยาย ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
 • กําหนดเวลาในการวาดภาพ 7 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.30 น.) ทางผู้จัดงานมีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ
 • ผลงานของผู้ประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และกรมศิลปากรในการเผยแพร่ต่อไป

กําหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศีกษา https://reg.psru.ac.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน กําหนดวัน เวลาแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th กองบริการการศึกษา และทาง Facebook : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • ทําการประกวดแข่งขันวาดภาพในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 3 ห้อง PIBUL 301 และ PIBUL 302 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการสมัคร

 • ผู้ประสงค์สมัครวาดภาพฯ สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
  • กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
  • พิมพ์ใบสมัครจากระบบจากเว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
  • แนบหลักฐานประกอบการสมัครวาดภาพฯ ดังนี้
   • ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้อํานวยการสถานศึกษารับรอง
   • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
 • ส่งเอกสารการสมัครทาง
  • อีเมล์ Suthasinee tanz@psru.ac.th หรือ
  • Facebook : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือ
  • ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครจ่าหน้าซองถึง
   งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
   เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

หมายเหตุ เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องลงลายมือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ และเอกสารการสมัคร ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าผู้สมัคร รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวความคิด
 • การจัดองค์ประกอบศิลป์
 • เทคนิควิธีการ/การใช้สี
 • การแสดงออก และความสมบูรณ์ของภาพ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทางคณะกรรมการจัดงานจะนําเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทานต่อไป นอกจากนี้ผู้ชนะเลิศในอันดับที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชยทั้ง 32 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจากทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จํานวน 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 32 รางวัล ทุนการศึกษา จํานวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร 055-267050 หรือ 055-267000 ต่อ 8787 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
12 ม.ค. 2023 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.