^ Back to Top

ประกวดแบบแนวความคิด "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention"

ประกวดแบบแนวความคิด "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention"

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ร่วมกับ MQDC ขอเชิญนักศึกษา สถาปนิก และนักออกแบบทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบแนวความคิด "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

โจทย์การออกแบบ

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ การออกแบบองค์ประกอบใหม่ของพื้นที่ ที่จะแทรกแซงสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของชุมชน (Design Intervention)
 • การออกแบบกิจกรรม/งานเทศกาลชั่วคราวตามบริบทของพื้นที่
 • การออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์และความร่วมมือของพื้นที่
 • การออกแบบที่สร้างบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมีชีวิตชีวา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมือง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • ประเภทนักศึกษา
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบ ด้านผังเมือง ด้านการออกแบบชุมชนเมือง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  สถาปนิก หรือนักออกแบบทั่วไป

หมายเหตุ

 • สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 • กรณีแบบกลุ่มจะต้องมีจํานวนผู้เข้าร่วมไม่เกินกลุ่มละ 5 คน
 • กรณีแบบกลุ่มที่มีสมาชิกทั้งนิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะถูกจัดอยู่ในประเภทบุคคลทั่วไป

ความต้องการด้านพื้นที่

 • พื้นที่จัดกิจกรรม (Activities Area) ตามลักษณะของงานอีเวนต์หรืองานเทศกาล เช่น Workshop Space, Performance Space, Kids Zone, Exhibition Space ฯลฯ
 • พื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Area) เช่น พื้นที่ขายอาหาร-น้ำ (Food Truck, Food Vendor/ Stall, Water Station ฯลฯ) พื้นที่ร้านค้า ฯลฯ
 • พื้นที่บริการ (Service) เช่น พื้นที่สํานักงานของผู้จัดงาน (Festival Office) พื้นที่จุดบริการข้อมูล (Information Center) จุดปฐมพยาบาล ห้องน้ํา พื้นที่จอดรถ พื้นที่เก็บของ (Storage)

หมายเหตุ สามารถกําหนดสัดส่วนของพื้นที่ได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู้ออกแบบ

ความต้องการด้านเนื้อหา

 • การวิเคราะห์พื้นที่และบริบทของพื้นที่ ประเด็นของเมือง สังคม วัฒนธรรม ชุมชน (Urban, Social, Culture, Community Issues, etc.) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหรือการใช้งานพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น
 • กําหนดชื่องานและชื่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่
 • รายละเอียดกิจกรรม
 • ช่วงเวลาในการจัดงาน (กลางวัน-กลางคืน ช่วงเดือน ระยะเวลาในการจัดงาน ฯลฯ)
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน (Stakeholders)
 • การเดินทาง และการเชื่อมต่อของพื้นที่
 • Experience Journey*
  *หมายเหตุ ใน Lecture Series จะมีหัวข้อการบรรยายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าประกวดสามารถนําไปปรับใช้/พัฒนาในงานประกวดแบบ

การเลือกพื้นที่
ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกพื้นที่ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ตามข้อกําหนด ดังนี้

 • กรณีที่ 1 พื้นที่ South Sukhumvit, Bangkok (พื้นที่ลานโล่งหน้าอาคารที่ได้กําหนดไว้)
  สําหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ศึกษาหรืออาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)
 • กรณีที่ 2 พื้นที่สาธารณะของเมือง (Urban Public Space)
  สําหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ศึกษาหรืออาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ นอกพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)

กำหนดระยะเวลา

 • 2 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 สมัครเข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์บน Facebook Page
 • 15 ก.พ. 66 วันสุดท้ายของประเด็นถาม-ตอบ (Deadline for Questions & Response to Questions Issued)
  • ส่งประเด็นคําถามมาที่อีเมล designcompetition@mgdc.com ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66
  • ทางโครงการจะตอบข้อซักถาม ภายในวันที่ 17 ก.พ. 66
 • 31 มี.ค. 66 วันสุดท้ายของการรับผลงาน (Submission Deadline)
  • ผลงานรูปแบบ Digital File จะต้องถูกส่งมาถึงโครงการฯ ภายในเวลา 16.00 น.
  • ผลงานรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) หรือบอร์ดนําเสนอ จะต้องถูกส่งมาถึงโครงการฯ ภายในเวลา 16.00 น. (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ จะยึดตามประทับตรา ของไปรษณีย์ที่ระบุวันจัดส่งผลงานภายในวันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา 16.00 น.)
 • 10 เม.ย. 66 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 (Finalists Announcement)
 • 17 เม.ย. 66 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ (Finalists) เข้ารับการอบรม เพื่อ เตรียมตัวนําเสนอผลงาน (Pitching) และจัดทําข้อมูลการนําเสนอ งานเบื้องต้น เช่น งบประมาณการก่อสร้าง ฯลฯ
 • 27 เม.ย. 66 นําเสนอผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบต่อคณะกรรมการตัดสิน (ประเภทนิสิต/นักศึกษา)
 • 28 เม.ย. 66 นําเสนอผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบต่อคณะกรรมการตัดสิน (ประเภทบุคคลทั่วไป)
 • 1 พ.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะ ประเภทนิสิต/นักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป (Winners Announcement)
 • 2 มิ.ย. 66 พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน (Award Ceremony & Exhibition)

การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • กรุณากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 • ในกรณีสมัครแบบกลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่มกรอกใบสมัครเพียงหนึ่งท่าน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 • สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Link: https://forms.gle/cCJKf4kkcPx8WpB77 หรือ แสกน  QR code

หมายเหตุ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมพร้อมหมายเลขผู้เข้าร่วมประกวด (เช่น A001 / B001) จากอีเมล designcompetition@mqdc.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทนิสิต/นักศึกษา
  • Gold 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 200,000 บาท และรางวัลเดินทางดูงานต่างประเทศ
  • Silver 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท
  • Bronze 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป
  • Gold 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 200,000 บาท และรางวัลเดินทางดูงานต่างประเทศ
  • Silver 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท
  • Bronze 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Votes 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

หมายเหตุ

 • รางวัลประเภทนิสิต/นักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป จะประกาศผลในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • รางวัล Popular Vote จะประกาศผลในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือวันจัดพิธีมอบรางวัลและ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน (Award Ceremony & Exhibition)
 • รางวัลเดินทางดูงานต่างประเทศจะแจ้งรายละเอียดประเทศสําหรับการดูงานในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: designcompetition@mqdc.com
 • Facebook Page: MQDC Design Competition 2023
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
2,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
02 ม.ค. 2023 08:30 to 03 ก.พ. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod